Search result for

มีพิษ

(39 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีพิษ-, *มีพิษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีพิษ[V] be poisonous, See also: be toxic, Syn. เป็นพิษ, Example: ยาบางชนิดมีพิษต่อระบบประสาท
มีพิษมีภัย[V] bear malice (to somebody), See also: do harm (to somebody), Syn. เป็นอันตราย, Example: พระยาอนุมานราชธนเป็นคนไม่มีพิษมีภัยแก่ใคร ท่านเป็นครูที่อุ้มชูศิษย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน Adverse Events (2008)
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
When it comes to scorpions, the bigger the better.แมงป่อง ยิ่งใหญ่ยิ่งมีพิษน้อย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's not even poisonous. Now grab on!ไม่มีพิษหรอก จับไว้เร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I've got no claws, no wings, no venom.ไม่มีปีก ไม่มีพิษ Kung Fu Panda (2008)
You will not be harmed!มีพิษมีภัย! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That's good, but is it all "clean", like they say in the United States?เราจะทำกับขยะที่มีพิษ อยากให้รับรองเรื่องเก็บและขนย้าย Gomorrah (2008)
You bring money and I kill people, we're the same, you and me, in this war.มีพิษ ว่าไงนะ ? Gomorrah (2008)
Everything okay?มันมีพิษ Gomorrah (2008)
These chemicals and their fumes are toxic.สารเคมีเหล่านี้ และควันของพวกมันมีพิษสูง Pilot (2008)
- Have fun in Arizona. Bye! Camping?ตั้งแคมป์, สกีเตอร์ไม่ เดี๋ยวหลานโดนพืชมีพิษ Bedtime Stories (2008)
Looks like someone up the chain has decided you're no longer a threat.ดูเหมือนมีเบื้องบนบอกว่า Nนายไม่มีพิษมีภัยแล้วนี่ Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีพิษ[adj.] (mī phit) EN: toxic ; poisonous   FR: toxique ; venimeux

English-Thai: Longdo Dictionary
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxic[ADJ] มีพิษ, See also: กินไม่ได้, เป็นพิษ, Syn. poisonous
viperish[ADJ] มีพิษ, See also: ชั่วร้าย, พยาบาท, Syn. malicious, viporous
viperous[ADJ] ชั่วร้าย, See also: มีพิษร้าย, Syn. viperish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
hemlock(เฮม'ลอค) n. พืชมีพิษชนิดหนึ่ง
innoxious(อินเค'เชิส) adj. ไม่มีอันตาย,ไม่มีพิษมีภัย., See also: innoxiously adv. innoxiousness, Syn. harmless
nicotine(นิค'โคทิน) n. แอลกอฮอล์เหลวมีพิษที่พบในยาสูบ;, See also: nicotinic adj.
poisonous(พอย'เซินนัส) adj. เป็นพิษ,มีพิษ,มีอันตราย,ร้าย, See also: poisonousness n., Syn. destructive
skull and cross bonesn. หัวกะโหลกและกระดูกไขว้เคยเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัด ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์วัตถุมีพิษ
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน
toxicant(ทอค'ซิเคินทฺ) adj. เป็นพิษ,มีพิษ. n. สารพิษ,ยาพิษ, Syn. poisonous,poison
venom(เวน'เนิม) n. พิษ (พิษงู,พิษแมงมุมหรือของสัตว์หรืออื่น ๆ) ,สิ่งที่มีพิษ,พิษโดยทั่วไป,ทำให้เป็นพิษ,ปล่อยพิษ, Syn. poison
venomous(เวน'นะเมิส) adj. มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย., See also: venomousness n. venomness n., Syn. poisonous,toxic,deadly,lethal

English-Thai: Nontri Dictionary
envenom(vt) ทำให้มีพิษ,จุ่มยาพิษ,ใส่ยาพิษ
hemlock(n) พรรณไม้มีพิษ
innocuous(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่มีโทษ,ไม่มีพิษ,ไม่น่ากลัว
noxious(adj) มีพิษ,เป็นอันตราย,เป็นภัย
toadstool(n) เห็ดมีพิษ
toxic(adj) เป็นพิษ,มีพิษ
venomous(adj) มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย
virulent(adj) มีพิษร้าย,รุนแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top