Search result for

มีประโยชน์

(44 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีประโยชน์-, *มีประโยชน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีประโยชน์[V] be valuable, See also: be precious, Example: กิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง, Thai definition: มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, มีผลที่ได้ตามต้องการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now that you have nothing on me, you're done here.ตอนนี้เธอไม่มีประโยชน์อะไรกับชั้นละ เสร็จงานของเธอแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Okay, from now on, no one says anything Unless no one's said it before.ต่อจากนี้จะไม่มีใครพูดอะไรที่ไม่มีประโยชน์ เหมือนที่เคยพูดมาแล้ว Not Cancer (2008)
She's dead unless we can find what's cancer...เธอต้องตายไม่มีประโยชน์ที่พิสูจน์ว่าเป็นมะเร็ง Not Cancer (2008)
Unless I take 'em out.ไม่มีประโยชน์ที่จะเอามันออก Birthmarks (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)
Unless he's a she, and she was there last night, too, in which case, I care very deeply.ไม่มีประโยชน์เขาคือเธอ และเธออยู่ด้วยเมื่อคืนนี้ ดังนั้นเคสนี้ ผมจะดูแลมากกว่าปกติ Lucky Thirteen (2008)
Unless this is a prelude to an actual spanking, there's no reason for me to be...ไม่มีประโยชน์นี่เป็นอาการเริ่มต้น ที่กลายเป็นสภาพปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ฉันไม่มีเหตุที่จะทำ Lucky Thirteen (2008)
Finally you said something useful.อันที่จริงนายเคยพูดว่าบางอย่างมีประโยชน์ The Itch (2008)
Unless he's eating a bouquet a day, he couldn't--ไม่มีประโยชน์เขากินช่อดอกไม้ทุกวันหรือ เขาไม่ได้ทำ The Itch (2008)
Unless you back the hell out of there now!ไม่มีประโยชน์หรอก พวกนายกลับไปนรกซะ.. ไป ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ Last Resort (2008)
Now, unless you think we pre-Arranged that,ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ที่คุณคิดว่า เราสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาก่อน Last Resort (2008)
Unless you're that kind of feminist.ไม่มีประโยชน์ถึงแม้คุณจะเป็นนักสิทธิสตรี Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีประโยชน์[adj.] (mī prayōt) EN: useful ; valuable ; precious   FR: utile ; avantageux ; précieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefit[VT] มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit by[PHRV] ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
benefit from[PHRV] ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
count for[PHRV] มีค่า (มาก, น้อย, ไม่มีเลย), See also: มีประโยชน์, มีความสำคัญ, Syn. go for
gainful[ADJ] มีประโยชน์, See also: มีกำไร, Syn. moneymaking, rewarding
instrumental[ADJ] เป็นเครื่องมือ, See also: มีประโยชน์, Syn. productive, useful, Ant. unproductive
salutary[ADJ] ซึ่งเป็นประโยชน์, See also: มีประโยชน์, Syn. helpful
usable[ADJ] มีประโยชน์, See also: ใช้เป็นประโยชน์ได้, Syn. practicable, workable, Ant. useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
gainless(เกน'ลิส) adj. ไม่มีกำไร,ไม่มีประโยชน์., See also: gainlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boot(vt) สวมรองเท้า,มีประโยชน์
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
handy(adj) เหมาะมือ,คล่องมือ,ใช้ง่าย,สะดวก,ใกล้มือ,มีประโยชน์
helplessness(n) การหมดหนทาง,ความไม่มีประโยชน์
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
inure(vi) เป็นผลดี,มีประโยชน์,มีผลบังคับใช้
salutary(adj) มีประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
useful(adj) มีประโยชน์,เป็นประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (vt) มีประโยชน์ ช่วยได้มาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Unkraut(n colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top