Search result for

มีความหมาย

(64 entries)
(0.1428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีความหมาย-, *มีความหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความหมาย[V] meaningful, Syn. สื่อความหมาย, Ant. ไร้ความหมาย, Example: คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี, Thai definition: สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร
มีความหมาย[V] be meaningful, See also: be special, be significant, Ant. หมดความหมาย, Example: หนังสือเล่มนี้มีความหมายกับฉันมาก เพราะพ่อให้ฉันไว้ก่อนที่พ่อจะจากไป, Thai definition: มีคุณค่าหรือมีความสำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรด ๑มีความหมายหลายอย่าง สุดแล้วแต่ทฤษฎีที่ใช้เป็นหลักกำหนด คือ เป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และเมื่อสารนี้ละลายนํ้าเป็นสารละลายแล้ว ไฮโดรเจนที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องแปรสภาพออกมาเป็นไฮโดรเจนไอออน (H+) สารละลายที่ได้มีรสเปรี้ยวเปลี่ยนสีลิตมัสสีนํ้าเงินเป็นสีแดงได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquisition expensesมีความหมายเหมือนกับ acquisition cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional premiumมีความหมายเหมือนกับ advance premium และ deposit premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full paid additionsมีความหมายเหมือนกับ dividend additions [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
second loss policyมีความหมายเหมือนกับ excess of loss policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro-rata premiumมีความหมายเหมือนกับ fractional premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium insuranceมีความหมายเหมือนกับ industrial insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life tableมีความหมายเหมือนกับ mortality table [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominator's clauseมีความหมายเหมือนกับ payor insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortuary dividendมีความหมายเหมือนกับ post mortem dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy valueมีความหมายเหมือนกับ reserve ความหมายที่ ๒ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks. Means a lot.ขอบคุณ นั่นมีความหมายมากเลย Chuck in Real Life (2008)
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
Telling vanessa that she doesn't mean anything to you.มาบอกวาเนซซ่า ว่าเธอไม่ได้มีความหมายอะไรกับนายเลย Chuck in Real Life (2008)
It's pointless. I'm not gonna say it.มันไม่มีความหมายหรอก เพราะฉันจะไม่พูดมันเด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Any word on Lex?มีความหมายถึงเล็กซ์หรือ? Odyssey (2008)
If your life has meaning,ถ้าชีวิตพวกคุณมีความหมาย Adverse Events (2008)
Your job doesn't have to have meaning.งานของพวกคุณไม่มีความหมายอะไร Adverse Events (2008)
It means more to me than...มันมีความหมายกับฉันมาก.. Birthmarks (2008)
When one part of your life does a Titanic, you make a life raft out of whatever's left, which makes your job more significant, which is why you did the surgery, why you pulled an all-nighter,เมื่อส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ เป็นเหมือนหนังไททานิก คุณทำแพชูชีพหายไป ซึ่งทำให้อาชีพคุณ มีความหมายมากขึ้น The Itch (2008)
Because the only way to make anything right, the only way to make your life matter is to live as long and as well as you possibly can.เพราะเป็นทางเดียว ที่จะทำสิ่งที่ถูก เป็นทางเดียวที่จะทำให้ ชีวิตคุณมีความหมาย คือมีชีวิตให้นานที่สุด และดีที่สุด Emancipation (2008)
Case in point, means very little to you.เคสมาถึงจุดที่มีความหมายกับคุณน้อยมาก Dying Changes Everything (2008)
It'd be meaningless.มันคงไม่มีความหมายอะไร Dying Changes Everything (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bi[PRF] มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
construe[VT] ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
import[VT] มีความหมายว่า (คำทางการ), See also: หมายความถึง, แสดงถึง, Syn. convey, denote, imply
mean to[PHRV] มีความหมายต่อ, See also: มีความสำคัญต่อ
matter[VI] เป็นเรื่องสำคัญ, See also: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ, Syn. carry weight, count
mean[VT] มีความหมายต่อ, See also: มีความสำคัญต่อ
portend[VT] เป็นลาง, See also: มีความหมาย, บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. predict, forecast
relevant[ADJ] สำคัญ, See also: มีความหมาย, Syn. essential, significant
signify[VT] มีความหมาย, See also: เป็นเครื่องแสดง, มีความสำคัญ, Syn. count, matter, weigh
synonymous[ADJ] มีความหมายเหมือนกัน, See also: มีความหมายแบบเดียวกัน, Syn. equivalent, similar, parallel, Ant. contrary, conflicting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
amphibolous(แอม' ฟิบะลัส) adj. ซึ่งมีความหมายสองนัย, คลุมเคลือ (ambiguous)
ana-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ขึ้น,อีก, ตลอด,หลัง (up, against,again)

English-Thai: Nontri Dictionary
connote(vt) อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
hollow(adj) เป็นโพรง,กลวง,เป็นหลุม,โบ๋,ว่างเปล่า,ไม่มีความหมาย
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
portend(vt) เป็นลาง,แสดงว่า,มีความหมายว่า
purport(vt) มีความหมายว่า,อ้างว่า,เข้าใจว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wanitมีความหมายคล้ายคลึงกับคำือื่น See. teeranai

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.

French-Thai: Longdo Dictionary
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top