Search result for

มีกำลัง

(43 entries)
(0.2291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีกำลัง-, *มีกำลัง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To disarm suspicion, you will go hunting.กองทัพจะมีกำลังใจ ถ้าท่านจะออกรบด้วย The Great Dictator (1940)
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม Blazing Saddles (1974)
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา! Return of the Condor Heroes (1983)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There're going to be two dead people in here!มีกำลังจะเป็นคนสองคนที่ตายในที่นี่! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
My regular enforcers will be inadequate.เรามีกำลังไม่เพียงพอ The Princess Bride (1987)
If we went in, we wouldn't be strong enough to come back out.ถ้าเราเข้าไป เราจะไม่มีกำลังเพียงพอ ที่จะกลับออกมานะ Akira (1988)
He didn't even have the strength to sleep.เขาไม่มีกำลังแม้เพื่อจะหลับ. Cinema Paradiso (1988)
It's the last village in the valley. About 200 man here.นี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในหุบเขาแห่งนี้ มีกำลัง 100 นาย Rambo III (1988)
is weakening this country.มีกำลังอ่อนลงประเทศนี้ The Birdcage (1996)
The People's Liberation Army is one million troops strong.ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย Seven Years in Tibet (1997)
- I want to hear you upbeat.อยากได้ยินนายมีกำลังใจ เราซวยแล้ว! 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีกำลังมาก[X] (mī kamlang māk) EN: strong (machine)   FR: puissant (machine, moteur)
มีกำลังใจ[v. exp.] (mī kamlangjai) FR: avoir le moral ; se sentir plein d'allant ; avoir la pêche (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheer[VI] รื่นเริงขึ้น, See also: มีกำลังใจขึ้น, Syn. cheer up, chirk up
up and about[IDM] แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้, See also: มีกำลังวังชาดี
jack up[PHRV] มีกำลังมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
look good[PHRV] มีความหวัง, See also: มีกำลังใจ, ช่วยให้มีความหวัง, Ant. look bad
lusty[ADJ] แข็งแรง, See also: มีกำลังวังชา, มีชีวิตชีวา, Syn. strong
mighty[ADJ] ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
outgun[VI] มีกำลังทหารมากกว่า, Syn. outgunn
puissant[ADJ] มีกำลัง, See also: มีอำนาจ
strong[ADJ] แข็งแรง, See also: มีกำลัง, มีพลัง, Syn. muscular, robust, powerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
energetic(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
energetical(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
enliven(เอนไล'เวิน) vt. ทำให้คึกคัก,ทำให้มีกำลังวังชา, See also: enliveningly adv. ดูenliven enlivenment n. ดูenliven, Syn. cheer
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก,ต้องใช้กำลังมหาศาล,มีกำลังมหาศาล,กล้าหาญมาก,ใหญ่มาก,เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส
hurcules(เฮอ'คิวลิส) n. วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล,ชื่อกลุ่มดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top