Search result for

มิ่ง

(29 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มิ่ง-, *มิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
มิ่งมิตร[N] beloved woman, See also: lover, sweetheart, Syn. เมียรัก, Example: ผมเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เขามาเป็นมิ่งมิตร, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] beloved woman, See also: lover, sweetheart, Syn. เมียรัก, Example: ผมเลือกไม่ผิดเลยที่ได้เขามาเป็นมิ่งมิตร, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิ่งน. สิ่งเป็นสิริมงคล เช่น มิ่งเมือง เมียมิ่ง.
มิ่งขวัญน. สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ.
มิ่งมงคลน. สิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่.
มิ่งมิตรน. เพื่อนรัก, เมียรัก.
มิ่งเมียน. เมียที่ถือว่านำสิ่งมงคลมาสู่สามีและครอบครัว.
ขวัญมิ่งมงคล, สิริ, ความดี, เช่น ขวัญข้าว ขวัญเรือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor, I think the buyer from bloomingdale's is here.เอเลนอร์ พนักงานจัดซื้อของห้ามบลูมมิ่งเดลล์มาแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Nothing happens in Charming we don't control... or get a piece of.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชาร์มมิ่ง เราไม่ได้ควบคุม... หรือรับส่วนแบ่ง Pilot (2008)
But you do not deal in Charming.แต่นายไม่เกี่ยวข้องอะไรในชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Darby wants Charming. There goes the neighborhood. Sinus rhythm's back.ดาร์บี้อยากจะคุมชาร์มมิ่ง ไปกับเพื่อนบ้านของแก จังหวะเต้นของหัวใจกลับมา Pilot (2008)
The hummingbird is not just another bird.นกฮัมมิ่งเบิร์ด ไม่ใช่แค่นกอีกตัวนึงนะโว้ย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I had never seen a hummingbird that far out to sea.ผมไม่เคยเห็นฮัมมิ่งเบิร์ด ที่ออกมาไกลฝั่งขนาดนี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So Birmingham is where you're thinking?งั้นเมืองเบอร์มิ่งแฮมคือที่ๆ นายกำลังคิดไปอยู่ใช่หรือไม่ Fighting (2009)
I think we should go past Birmingham to some place warm.ฉันคิดเราควรจะเดินทางผ่าน เมืองเบอร์มิ่งแฮมไปหาสถานที่อบอุ่น Fighting (2009)
If you're going all the way to Chicago, through Birmingham, whatever...ถ้านายเดินทางไปตลอดทางสู่เมืองชิคาโก ไปถึงเมืองเบอร์มิ่งแฮม ไม่ว่าอะไรก็ตาม Fighting (2009)
- It's here! - Bloomingdale's...นี่ไง \ บลูมมิ่งเดล Confessions of a Shopaholic (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา,วัตถุบูชา,เทวรูป,สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า,มิ่งขวัญ,จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image,statue,beloved
third generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่สามคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เริ่มราวต้นทศวรรษ 1970 เมื่อมีการเปลี่ยนจากทรานซิส เตอร์ มาใช้วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี (integrated circuit) ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง (high level language) ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น ยุคนี้ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทีละหลายโปรแกรม เรียกว่า ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) เริ่มมีการส่งข้อมูลมาจากทางไกลเข้าประ มวลผล แล้วส่งผลกลับไป รวมทั้งมีการใช้ระบบถามตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ดู generation ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
mascot(n) เครื่องราง,เครื่องนำโชค,ตัวนำโชค,มิ่งขวัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top