Search result for

มิได้

(33 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มิได้-, *มิได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิได้[NEG] not, See also: no, Syn. ไม่ได้, Ant. ได้, Example: ทางการมิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิได้ว. ไม่ได้, ไม่ใช่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undateมิได้ลงวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มิได้นำพารู้แต่ก็ไม่นำไปปฏิบัติ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delayed have I been, but not too far away am I now.หามิได้ อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็อยู่ไม่ไกลแล้วพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
I{\ don't think i}t's not time to hurry to conclusions. The scientific process is a long way.ยังด่วนสรุปมิได้พะย่ะค่ะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลา The Mark of Nimueh (2008)
Pure, priceless gold.บริสุทธิ์ ประมาณค่ามิได้ To Kill the King (2008)
Why do my orders fail to do that?แต่ทำไมคำสั่งของข้า กลับมิได้เป็นเช่นนั้น Portrait of a Beauty (2008)
Well, you know me, always glad to help.แหม ไม่เป็นไรมิได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You know I cannot do that.เจ้าก็รู้ ข้าทำเช่นนั้นมิได้ 2012 (2009)
but nothing's changed, you are chosen.แต่ก็มิได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือก Lucifer Rising (2009)
I know you, you guys are... our rivals after all!เขามิได้ทำอะไร! โปรดอย่าทำอะไร คาไวชิ เลย Crows Zero II (2009)
a priceless secret is on the auction block and bidding begins now.ความลับที่ประเมินค่ามิได้กำลังจะเปิดประมูล และสนนราคาจะเริ่ม ณ บัดนาว... The Lost Boy (2009)
No, no, no, not at all.ไม่ หามิได้ ไม่เป็นไร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I would be, if I didn't have to pretend.ข้าคงมีความสุขดี หากข้ามิได้แสร้งทำ The Fires of Idirsholas (2009)
This is John Connor. There is no fate but what we make.นี่คือจอห์น คอนเนอร์ ฟ้ามิได้ลิขิตเรา มีเพียงเราที่ลิขิตตัวเอง Terminator Salvation (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิได้[X] (midāi) EN: not ; no ; not so ; no sir   

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
googolplexโกฏิอสงไขยหมายถึง เลขจำนวนมากมายมหาศาลเสียจนประมาณมิได้
incognizant(อินคอก' นิเซนทฺ) adj. ไม่รู้ถึง, ไม่รู้ตัว, มิได้คาดไว้., See also: incognizance n.
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
invariant(อินแว'ริเอินทฺ) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า. n. ค่าที่คงที่, Syn. unvarying,constant
priceless(ไพรซฺ'ลิส) adj. ราคาสูงจนหาค่ามิได้,ขบขัน., See also: pricelessness n., Syn. invaluable,costly
requisite(เรค'ควิซิท) adj. จำเป็น,ต้องการ,เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้,เป็นสิ่งจำเป็น, See also: requisiteness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top