Search result for

มิตร

(62 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มิตร-, *มิตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตร[N] friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรจิต[N] friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิต[N] friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
มิตรแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก, Example: มิตรแท้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ, Count unit: คน
มิตรสหาย[N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิตร, มิตร-(มิด, มิดตฺระ-) น. เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม ฉันมิตร.
มิตรจิตน. ความมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก, ความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรัก, เช่น มีมิตรจิตต่อกัน.
มิตรจิตมิตรใจน. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เช่น ต่างก็มีมิตรจิตมิตรใจต่อกัน.
มิตรภาพน. ความเป็นเพื่อน เช่น มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสอง.
มิตรสหาย(มิด-) น. เพื่อนฝูง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To friendship.เพื่อมิตรภาพ Pret-a-Poor-J (2008)
That is part of the pleasure of friendship:นั่นเป็นส่วนหนึ่งของความไว้ใจในมิตรภาพ Not Cancer (2008)
And there's the foundation of our entire friendship.เป็นรากฐานของมิตรภาพเรา Birthmarks (2008)
You're worried the friendship has changed.มิตรภาพอาจเปลี่ยนไป Lucky Thirteen (2008)
Yeah, friendly is a dangerous thing.ใช่ความเป็นมิตร เป็นสิ่งอันตราย Emancipation (2008)
Your friendship matters more to me than this patient.มิตรภาพของนายสำคัญมากกว่าคนไข้คนนี้ Dying Changes Everything (2008)
Is this how you show your friendship... By bludgeoning him with guilt?นี่คือการแสดงออกถึงมิตรภาพของคุณเหรอ เอาความผิดฟาดหัวเขา? Dying Changes Everything (2008)
- Should we retreat to friendly space?- เราควรจะถอยหนีไปยังอวกาศของพันธมิตรเรามั้ยครับ? Destroy Malevolence (2008)
You betrayed that friendship. I did as you asked!เจ้าทรยศต่อมิตรภาพนั่น ข้าทำตามที่ท่านขอ Excalibur (2008)
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง Bombad Jedi (2008)
You speak of friendship I have not witnessed of late.เจ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพ แต่ข้าไม่เห็นว่ามีใครรู้เห็นถึงความล่าช้า Bombad Jedi (2008)
I will convince them of our good fellowship.ข้าจะไปโน้มน้าวพวกเขาให้มาเป็นพันธมิตรของเรา Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow   FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality   FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajit-mittrajai) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy   FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
มิตรไมตรี[n.] (mitmaitrī) EN: hospitality   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amity[N] มิตรภาพ, See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร, Syn. friendship
chap[N] ผู้ชาย (ไม่เป็นทางการ), See also: มิตร, Syn. man, boy, fellow
fellowship[N] สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
friend[N] มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
friendship[N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
pal[N] เพื่อนฝูง, See also: มิตร, สหาย, เพื่อน, Syn. companion, associate, fellow, mate
Platonic love[N] ความรักบริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงโดยไม่มีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้อง, See also: มิตรภาพ
playmate[N] เพื่อนคู่หู, See also: มิตรสหาย, Syn. companion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: S. nett, A. unfreundlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top