Search result for

มารยา

(71 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มารยา-, *มารยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มารยา[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มารยา(มานยา) น. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เช่น เจ้ามารยา มารยามาก ทำมารยา.
มารยา(-ระยาด) น. มรรยาท, กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ.
มารยาสาไถยน. การทำให้เขาหลงผิดหรือเข้าใจผิด เช่น เขาทำมารยาสาไถย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
senatorial courtesyมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtesy, senatorialมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal etiquetteมารยาททนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal etiquetteมารยาททนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etiquette, legalมารยาททนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
netiquetteมารยาทเครือข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
netiquetteมารยาทเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist etiquetteมารยาททางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Business etiquetteมารยาททางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Etiquette for menมารยาทสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Etiquette for womenมารยาทสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Telephone etiquetteมารยาทในการโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Travel etiquetteมารยาทในการเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
Great king of Toydaria, forgive my intrusion.มหาราชาแห่งทอยดาเรีย โปรดประทานอภัยที่ข้าเสียมารยาท Ambush (2008)
Come, behind schedule are we. Not polite to be late.ไปกันเถอะ เราช้ามากแล้ว ไปสายเดี๋ยวจะเสียมารยาท Ambush (2008)
You hold your tongue, or I will make time to teach you some manners.หุบปากของเจ้าซะ หรือไม่ข้าจะสอนมารยาทเจ้าเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย Valiant (2008)
You dare to be insolent to my young master, impoverish kids...เจ้าช่างกล้าไร้มารยาทกับนายน้อยข้า เจ้าเด็กขอทาน... Iljimae (2008)
Insolent!ไร้มารยาท! Iljimae (2008)
Sir, please forgive my uncivil brother.นายท่าน โปรดยกโทษให้น้องชายข้าที่ไร้มารยาท Iljimae (2008)
Best School of the Year For Sex Education Good Mannersโรงเรียนที่ดีที่สุดประจำปี ด้านเพศศึกษาและมารยาทดีเด่น Baby and I (2008)
Miss Johnson. Please, excuse my nephew's poor manners.คุณจอนห์สัน ขอโทษแทนมารยาทหลานผมด้วย Superhero Movie (2008)
I don't have to ask.ผมไม่ต้องขอหรอกแค่พูดเป็นมารยาท Jumper (2008)
And very bad-tempered.และพวกมันก็มารยาทไม่ดีมากๆ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มารยา[v.] (mānyā) EN: pretend ; feign   FR: feindre
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
มารยา[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics   FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī dī) EN: good manners   FR: bonnes manières [fpl]
มารยาทสุภาพ[adj.] (mārayāt suphāp) EN: mild-mannered ; well-mannered   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[N] การแสร้งทำ, See also: มารยา, Syn. pose, falsification
decorum[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, Syn. propriety, dignity
etiquette[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners
grace[N] มารยาท, See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา, Syn. elegance, Ant. ungracefulness
mannerly[ADJ] สุภาพ, See also: มารยาทดี, มีมารยาท, Syn. respectful, well-bred
manners[N] มารยาทสังคม
take a lot of nerve[SL] หยาบคายมาก, See also: มารยาททราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
archly(adv) อย่างมีเล่ห์กระเท่ห์,อย่างล่อหลอก,อย่างมีมารยา
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยา
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยา
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etticate (n) มารยาทบนโต๊ะอาหาร
See also: S. table manner,

German-Thai: Longdo Dictionary
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร
Verhaltensregel(n ) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top