Search result for

มาตรา

(77 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาตรา-, *มาตรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรา[N] section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count unit: มาตรา, Thai definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
มาตรา[N] system, See also: unit, standard, Example: หน่วยวัดระยะทางต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก, Thai definition: หลักกำหนดการวัดต่างๆ
มาตรา[N] text, Example: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ, Count unit: มาตรา, Thai definition: แม่บทแจกลูก
มาตราส่วน[N] scale, Syn. อัตราส่วน, Example: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000, Thai definition: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น
มาตราส่วน[N] scale, Syn. อัตราส่วน, Example: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000, Thai definition: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา(มาดตฺรา) น. หลักกำหนดการวัดขนาด จำนวน เวลา และมุม เช่น มาตราชั่ง ตวง วัด มาตราเมตริก
มาตราแม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา, หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ในมาตรากกหรือแม่กก, ถ้ามีตัว ง สะกด จัดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กง, ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด จัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด จัดอยู่ในมาตรากบหรือแม่กบ, ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากมหรือแม่กม, ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตราเกยหรือแม่เกย, ถ้ามีตัว ว สะกด จัดอยู่ในมาตราเกอวหรือแม่เกอว
มาตราหน่วยลำดับที่ใช้ในการแบ่ง บทบัญญัติของกฎหมายออกเป็นเรื่อง ๆ เพื่อสะดวกในการใช้และอ้างอิง โดยมีหมายเลขกำกับเรียงตามลำดับ
มาตราระยะเวลาการออกเสียงสระสั้นยาว สระสั้น ๑ มาตรา สระยาว ๒ มาตรา.
มาตราพฤติน. ฉันท์ที่กำหนดด้วยมาตรา คือ กำหนดคำในฉันท์แต่ละคำเป็นมาตราส่วน เช่น คำครุ กำหนดเป็นความยาวของเสียง ๒ มาตรา คำลหุ กำหนดเป็นความยาวของเสียง ๑ มาตรา.
มาตราส่วนน. อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริงหรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น.
กำ ๑มาตราวัดรอบของกลม เมื่อวัดได้เท่าไร แล้วทบกึ่งได้ยาวราว ๑๐ เซนติเมตร เช่น ของกลมวัดรอบได้ยาว ๒๐ เซนติเมตร ของกลมนั้นเรียกว่ามีขนาด ๑ กำ, มี ๓ ชนิด คือ ๑. กำสลึง (ยาว ๔ นิ้ว ๑ กระเบียด หรือ ๑๐.๗๕ เซนติเมตร) ๒. กำเฟื้อง (ยาว ๔ นิ้ว ครึ่งกระเบียด หรือ ๑๐.๕ เซนติเมตร) ๓. กำสองไพ (ยาว ๔ นิ้ว ๒ หุน หรือ ๑๐.๒๕ เซนติเมตร)
กำมือมาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๔ หยิบมือ = ๑ กำมือ ๔ กำมือ = ๑ ฟายมือ และอีกแบบหนึ่ง ๔ ใจมือ = ๑ กำมือ ๘ กำมือ = ๑ จังออน.
โกรศมาตราวัด เท่ากับ ๕๐๐ คันธนู.
คืบ ๑มาตราวัดตามวิธีประเพณี ๑ คืบ เท่ากับ ๑๒ นิ้ว, อักษรย่อว่า ค.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metre; meterมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meter; metreมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating scaleมาตราการประเมิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Udden grade scaleมาตราขนาดตะกอนอัดเดน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Wentworth grade scaleมาตราขนาดตะกอนเวนต์เวิร์ท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
monometerมาตราคณะเดียว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of measure; standard of weightมาตราชั่ง ตวง วัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of weight; standard of measureมาตราชั่ง ตวง วัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary scaleมาตราฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ternary scaleมาตราฐานสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Nuclear Event Scale มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์, ขั้นความรุนแรงของเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์ โดยกำหนดเป็นมาตราสากล ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 เพื่อสื่อสารแก่ประชาชนให้เข้าใจได้ทันที [นิวเคลียร์]
Diplomatic Privilege of Accommodationมาตรา 21 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตบัญญัติไว้ว่า ?1. รัฐผู้ต้อนรับจะต้องอำนวยความสะดวกตามบทกฎหมายของประเทศของตน ในการจัดการให้ได้มาซึ่งดินแดนของตนให้แก่รัฐผู้ส่ง ซึ่งจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของรัฐนั้น หรือช่วยเหลือให้รัฐผู้ส่งได้รับอาคารที่พำนักด้วยวิธีการหนึ่งใด 2. ในกรณีจำเป็น รัฐผู้รับจะต้องช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ได้มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม?เมื่อตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่ง ตั้งได้เดินทางไปถึงประเทศที่เขาจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ณ ที่นั้นมีคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลของเขาประจำทำงานอยู่แล้ว ตามปกติตัวแทนทูตดังกล่าวจะมีสำนักงานทางการทูตตั้งอยู่แล้วในสถานที่เหมาะ สม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการปฏิบัติงานโดยครบครัน และผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเขาหรืออุปทูตชั่วคราวมักจะเตรียมการไว้ก่อน แล้วเกี่ยวกับที่พักอาศัย เรียกว่าทำเนียบ นอกจากว่าจะมีทำเนียบตั้งอยู่ภายในบริเวณตึกสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรัฐบาลของ เขาเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าหากตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ จะต้องตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสถานเอกอัคร ราชทูตขึ้น ในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ กระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศจะมีแผนกหนึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นแผนกหนึ่งในกรมพิธีการทูต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว [การทูต]
Richter scaleRichter scale, มาตราริกเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
scaleมาตราส่วน, ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Morbidity, Measures ofมาตราการวัดการป่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CT shows one more calcification near the superior pyramid on the left kidney.ซีที แสดงอย่างหนึ่งมากกว่ามาตราฐาน ใกล้ส่วนสำคัญที่สุดบนไตข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
We have to put an end to this.เราจะใช้มาตราการณ์นี้\ เมื่อจำเป็นที่สุดเท่านั้นนะ Last Resort (2008)
Classic signs of an upper-Lobe tumor.ลักษณะมาตราฐานของอาการเนื้องอกที่ระบบทางเดินหายใจ Last Resort (2008)
There are also classic signs of an adrenal problem.เป็นลักษณะมาตราฐานของคนที่มีปัญหากับต่อมหมวกไต Last Resort (2008)
That your version of morality?นั่นมาตราฐานศีลธรรมคุณหรือ? Last Resort (2008)
- Standard-- ขั้นตอนมาตราฐาณน่ะ Babylon A.D. (2008)
No, we're not going there on the 25th amendment.ไม่,เราจะไม่ใช้มาตรา 25 เด็ดขาด Vantage Point (2008)
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ The House Bunny (2008)
My eyesight is great too. It's better than 20/10.สายตาของคุณดีมาก ถึงว่าอยู่ในมาตราฐาน 20/10 Cyborg Girl (2008)
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่ Julie & Julia (2009)
Article 75 says that because your child is living in dangerous conditions, I'm gonna take him down to Child Services.มาตรา 75 บอกว่า ถ้าเด็กๆ อาศัยอยู่ในสถานที่อันตราย ผมมีสิทธิ์ที่จะนำลูกๆคุณ ไปยังสถานเลี้ยงเด็กน่ะ เข้าใจ? District 9 (2009)
I don't care what you do to me.อนุมาตราสาม สี่ และห้า Trust Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาตรา[n.] (māttrā) EN: system ; table ; unit ; standard   FR: système (d'unités) [m]
มาตรา[n.] (māttrā) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text   FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m]
มาตราก่อน[n. exp.] (māttrā køn) EN: foregoing section   FR: partie précédente [f]
มาตราตัวสะกด[n. exp.] (māttrā tūasakot) FR: consonnes finales [f]
มาตราริกเตอร์ [n. exp.] (māttrā Riktoē) EN: Richter scale   FR: échelle de Richter [f]
มาตราส่วน[n.] (māttrāsuan = māttrāsūan) EN: scale   FR: échelle (graphique) [f] ; rapport [m]
มาตราเงิน[n. exp.] (māttrā ngoen) EN: silver standard   
มาตราเมตริก[n. exp.] (māttrā mettrik) EN: metric system   FR: système métrique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm[N] มาตราวัดโดยฝ่ามือ, Syn. length, longtitude
section[N] หมวด, See also: มาตรา, หมู่, ข้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
clause(คลอส) n. มาตรา,อนุประโยค,ประโยคเล็ก,ข้อย่อย
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
incommensurable(อินคะเมน' เชอระเบิล) adj. เปรียบเทียบไม่ได้, ไม่ได้สัดส่วน, ไม่มีมาตราฐาน. -n. สิ่งที่เปรียบเทียบไม่ได้, สิ่งที่ไม่ได้มาตราฐาน., See also: incommensurability, incommensurableness n. incommensurably adv., Syn. incomp
item(ไอ'เทิม) n. เรื่อง,อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ,รายการในบัญชี,ข่าว,มาตรา,ข้อ. adv. ด้วย,เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ,ลงบันทึก
k&r(เคแอนด์อาร์) เป็นชื่อย่อของสองนักเขียนชื่อดัง คือ Brian Kernighan กับ Dennis Ritchie ที่เขียนหนังสือเรื่อง " การเขียนโปรแกรมภาษาซี " (The C Programming Language) หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นมาตรฐานของภาษาซีตลอดมาจนกระทั่งแอนซี (ANSI) ได้กำหนดมาตราฐานของภาษาซีขึ้นใหม่ ดู ANSI และ C ประกอบ
kanamajiri(คา'นะมา'จิรี) n. ตัวหนังสือมาตราฐานของญี่ปุ่น
midi(มิด'ดิ) n. =midiskirt มิดอี <คำอ่าน>ย่อมาจาก musical instrument digital interface หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา
litre(n) มาตราตวงเป็นลิตร
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
measure(n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
Celsius scale (n) มาตราวัดอุณหภูมิเซลเซีส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
措置[そち, sochi] มาตราการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top