Search result for

มาตร

(116 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาตร-, *มาตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตร[N] section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count unit: มาตรา, Thai definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
มาตร[N] system, See also: unit, standard, Example: หน่วยวัดระยะทางต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก, Thai definition: หลักกำหนดการวัดต่างๆ
มาตร[N] text, Example: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ, Count unit: มาตรา, Thai definition: แม่บทแจกลูก
มาตรการ[N] measure, Example: กรมอาชีวศึกษามีมาตรการต้านยาเสพติดแนวใหม่, Thai definition: วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ
มาตรฐาน[N] standard, See also: criterion, Example: ในฤดูฝน โมเด็มบางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยุดทำงานไปเฉยๆ, Thai definition: สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด
มาตรวัด[N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
มาตรว่า[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
มาตรว่า[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
มาตรแม้น[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
มาตรแม้น[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตร ๑, มาตร- ๑(มาด, มาดตฺระ-) น. เครื่องสำหรับวัดขนาด จำนวน เวลา และมุม เช่น มาตรน้ำ มาตรไฟฟ้า, มิเตอร์ ก็ว่า.
มาตร ๒, มาตร- ๒(มาด) ว. สักว่า.
มาตร ๒, มาตร- ๒(มาด) สัน. สักว่า, แม้ว่า.
มาตรการ(มาดตฺระ-) น. วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือกฎหมายเป็นต้น เช่น ใช้มาตรการเด็ดขาด วางมาตรการในการปราบโจรผู้ร้าย
มาตรการวิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลสำเร็จ เช่น วางมาตรการในการดำเนินงาน.
มาตรฐาน(มาดตฺระ-) น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน.
มาตรว่า(มาด-) สัน. หากว่า, ถ้าว่า.
มาตร(มาดตฺรา) น. หลักกำหนดการวัดขนาด จำนวน เวลา และมุม เช่น มาตราชั่ง ตวง วัด มาตราเมตริก
มาตรแม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา, หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ในมาตรากกหรือแม่กก, ถ้ามีตัว ง สะกด จัดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กง, ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด จัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด จัดอยู่ในมาตรากบหรือแม่กบ, ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากมหรือแม่กม, ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตราเกยหรือแม่เกย, ถ้ามีตัว ว สะกด จัดอยู่ในมาตราเกอวหรือแม่เกอว
มาตรหน่วยลำดับที่ใช้ในการแบ่ง บทบัญญัติของกฎหมายออกเป็นเรื่อง ๆ เพื่อสะดวกในการใช้และอ้างอิง โดยมีหมายเลขกำกับเรียงตามลำดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acetimeter; acetometerมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetometer; acetimeterมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelometerมาตรกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemotachometerมาตรกระแสเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
measureมาตรการ, วิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive justiceมาตรการป้องกันการกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prophylaxisมาตรการป้องกันโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prophylaxis, oralมาตรการป้องกันโรคในปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral prophylaxisมาตรการป้องกันโรคในปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library standardมาตรฐานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flow meterมาตรอัตราการไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Pocket dosimeterมาตรรังสีแบบพกพา, อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ สามารถอ่านค่าได้ทันที มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา
[นิวเคลียร์]
Nuclear safetyความปลอดภัยทางนิวเคลียร์, มาตรการสำหรับป้องกันหรือลดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากสถานปฏิบัติการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ
[นิวเคลียร์]
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
[นิวเคลียร์]
International Nuclear Event Scale มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์, ขั้นความรุนแรงของเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์ โดยกำหนดเป็นมาตราสากล ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 เพื่อสื่อสารแก่ประชาชนให้เข้าใจได้ทันที [นิวเคลียร์]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
มาตรฐานสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน
คำที่มักเขียนผิด คือ มาตราฐาน [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
Draw her blood, let's find out which genetic gift her genetic parents gave her.เอาเลือดเธอมาตรวจ ดูซิ ว่าเป็นของขวัญจากพันธุกรรม หรือพ่อแม่เธอให้เธอมา Birthmarks (2008)
CT shows one more calcification near the superior pyramid on the left kidney.ซีที แสดงอย่างหนึ่งมากกว่ามาตราฐาน ใกล้ส่วนสำคัญที่สุดบนไตข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
Stick Thirteen's carpet cleaner on a treadmill, methacholine challenge.เอาพรทของ 13 มาตรวจด้วยเครื่องปั่น หาเมธาครอไลน์ Lucky Thirteen (2008)
Decreased lung volume.ปริมาตรปอดลดลง Last Resort (2008)
What causes low lung volume,อะไรที่ทำให้ปริมาตรปอดลดลง Last Resort (2008)
We have to put an end to this.เราจะใช้มาตราการณ์นี้\ เมื่อจำเป็นที่สุดเท่านั้นนะ Last Resort (2008)
Classic signs of an upper-Lobe tumor.ลักษณะมาตราฐานของอาการเนื้องอกที่ระบบทางเดินหายใจ Last Resort (2008)
There are also classic signs of an adrenal problem.เป็นลักษณะมาตราฐานของคนที่มีปัญหากับต่อมหมวกไต Last Resort (2008)
That your version of morality?นั่นมาตราฐานศีลธรรมคุณหรือ? Last Resort (2008)
Explains the lung involvement and-อธิบายเรื่องปอด มีปริมาตรลดลงและ- Last Resort (2008)
Perhaps Cody is boring Rex with standard procedures and protocol.สงสัยโคดี้จำทำให้เร็กซ์เบื่อ ด้วยระเบียบปฎิบัติมาตรฐานน่ะสิิ Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาตร[n.] (māt) EN: measure ; yardstick ; scale   
มาตร[n.] (māt) EN: meter   FR: compteur [m]
มาตรการ[n.] (māttrakān) EN: measure ; step   FR: mesure [f] ; disposition [f]
มาตรการป้องกัน[n. exp.] (māttrakān pǿngkan) EN: defensive measure ; preventive measure   FR: mesure préventive [f]
มาตรการระยะยาว[n. exp.] (māttrakān raya yāo) EN: long-term measure   FR: mesure à long terme [f]
มาตรจอดรถ[n. exp.] (māt jøt rot) EN: parking meter   FR: parcmètre [m] ; parcomètre (Québ.) [m]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]
มาตรฐานการบริการ[n. exp.] (māttrathān kān børikān) FR: qualité de service [f] ; niveau de service [m]
มาตรฐานที่คาดหวังไว้[n. exp.] (māttrathān thī khāt wangwai) EN: expectation   
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān withī patibat ) EN: standard practice ; standard operating procedure   

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

voxel(n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
means(n ) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, S. agency,instrument,method,course of action,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better[ADV] มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
code[N] มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
control[N] มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง
expectation[N] มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
furlong[N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
gauge[N] มาตรวัด, See also: เครื่องวัด, Syn. measure, scale
industrial standard[N] มาตรฐานอุตสาหกรรม
measure[N] มาตรการ, See also: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน, Syn. rule, test, standard
module[N] เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
motif[N] บรรทัดฐาน, See also: มาตรฐาน, ลักษณะเด่น, Syn. subject, topic, theme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตร
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
litre(n) มาตราตวงเป็นลิตร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
Celsius scale (n) มาตราวัดอุณหภูมิเซลเซีส
interferometer (n) มาตรแทรกสอด
See also: R. interfrometry
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
มอก.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
措置[そち, sochi] มาตราการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
対策[たいさく, taisaku] Thai: มาตรการแก้ไข English: counter-plan

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top