Search result for

มากเกินไป

(50 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากเกินไป-, *มากเกินไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอ้อเร้อมากเกินไปอย่างไม่เป็นระเบียบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, I don't know if you can hear me, but we must have pulled too closely to the core.กัปตัน, ฉันไม่ทราบ คุณได้ยินฉันไหม ปัญหาคือเราดึงใก้ลแกนของมันมากเกินไป Dead Space: Downfall (2008)
Not too much. If it is the end and we-ไม่มากเกินไป ถ้ามันอยู่ตรงปลายและเรา... Not Cancer (2008)
It's iron overload.มีเหล็กมากเกินไป Birthmarks (2008)
Damn, I knew the fake works was too much.บ้าเอ๊ย ฉันรู้การแกล้งทำงาน มันมากเกินไป Lucky Thirteen (2008)
It would've been nice to have more than an hour or two to solve this thing hemachromatosis?มันอาจจะดีก็ได้ มีเวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อจะค้นหาสาเหตุ เหล็กมากเกินไป Joy (2008)
(Melinda) An iron overdose?เหล็กมากเกินไป Emancipation (2008)
I've got debt too-You don't see me acting like a lunatic.ผมมีหนี้มากเกินไป... คุณอย่ามองผมทำท่าเหมือนคนบ้าระห่ำ Last Resort (2008)
The local cops are on the payroll, so it's a no-hassle gig.ตำรวจท้องถิ่นรับสินบนเป็นรายเดือน ถ้างั้นก็คงจะไม่ยากมากเกินไป Pilot (2008)
There's too much interference sir. We've lost 'em.มีการรบกวนมากเกินไปครับท่าน เราขาดการติดต่อกับเขา Rising Malevolence (2008)
Leave him alone. They kept him in his girl's chart too long.ปล่อยมันเหอะ สงสัยจะอยู่กับแบบแปลนยานมากเกินไป Rookies (2008)
Don't let him get too close.อย่าให้เขาเข้าใกล้มากเกินไป Valiant (2008)
Too much is never better than lackingอะไรที่มากเกินไปใช่ว่าจะดีเสมอไป Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely   FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément

English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exorbitant[ADJ] มากเกินไป, See also: สูงเกินไป, Syn. excessive, extravagant, inordinate
lavish[ADJ] มากเกินไป, See also: ที่เกินพอ, Syn. abundant, overmuch, exceeding
overabundant[ADJ] เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant
overmuch[ADV] มากเกินไป, Syn. too much
overmuch[ADJ] มากเกินไป, Syn. too much
redundant[ADJ] มากเกินไป, See also: เหลือเฟือ, Syn. superfluous, unnecessary
overkill[SL] มากเกินไป
superfluous[ADJ] มากเกินไป, See also: เกินขีด, มากเกินพอ, มากเกินควร, Syn. excessive, extra, redundant, Ant. scanty, lacking
tall[ADJ] มากเกินไป, See also: มากเกินควร, Syn. large
too[ADV] มากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
excess(n) ส่วนเกิน,ความเหลือเฟือ,ความมากเกินไป
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป
over(adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด

German-Thai: Longdo Dictionary
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง

French-Thai: Longdo Dictionary
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top