Search result for

มากยิ่ง

(18 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากยิ่ง-, *มากยิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากยิ่งขึ้น[ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสนมากยิ่ง, เหลือเกิน, เช่น แสนลำบาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mean more to me than anything I know, more than this entire kingdom, and certainly more than my own life.เจ้ามีความหมายต่อข้ายิ่งเกินสิ่งใดที่ข้ารู้จัก มากยิ่งกว่าทั้งอาณาจักร และยิ่งกว่าชีวิตของข้าเอง Excalibur (2008)
An insane king will become even more insane.พระราชาที่เสียสติจะได้เสียสติไปมากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The people's anger towards the king will increase.ประชาชนต่างจะยิ่งโกรธแค้นพระราชามากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Happens a lot during exams.เป็นกันมากยิ่งในช่วงสอบ Heartbreak Library (2008)
But I love her more than anyone else possibly could.แต่ผมรักเธอ มากยิ่งกว่าใครๆจะทำได้ Death Race (2008)
If Janice intends to develop further in Korea...ถ้าเจนนิสตั้งใจจะพัฒนามากยิ่งขึ้นในเกาหลี... Episode #1.8 (2008)
The more scarred and twisted the wood the better because if you could make something beautiful out of it, it meant that much more.ยิ่งรอยแผลและการบิดเบี้ยวของไม้ยิ่งมากยิ่งดี ..เพราะว่าถ้าคุณทำให้มันสวยขึ้นมาได้ มันก็จะมีความหมายมากขึ้น Nights in Rodanthe (2008)
It allowed me to expect more of myself.มันทำให้ผมคาดหวังกับตัวเองมากยิ่งขึ้น Invictus (2009)
If certain events occurred, various nations might feel the need for a more modern defense system, and they'd come to us for the answers.ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น นานาประเทศอาจรู้สึกถึงความจำเป็น สำหรับระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น S.O.B. (2009)
It's gonna take a higher security clearance than I have at this point to get much beyond that.ผมต้องทำเรื่องนี้กัน อย่างลับๆ เพื่อความปลอดภัย ให้มากยิ่งกว่าที่เคยทำ เพื่อให้ได้เรื่องมากที่สุด Believe (2009)
Now of all times.มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย. Angels & Demons (2009)
And, for this, they call us backwards.คุณ. มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย. Angels & Demons (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deepen(ดีพ'เพิน) vt.,vi. ทำให้ลึกยิ่งขึ้น,มากยิ่งขึ้น,ลึกยิ่งขึ้น, See also: deepener n. ดูdeepen
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
vlsiวีแอลเอสไอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก very large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงมาก) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไป กว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton หรือวงจรรวมความจุสูงยิ่ง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top