Search result for

มั่งคั่ง

(49 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มั่งคั่ง-, *มั่งคั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่งคั่ง    [V] be rich, See also: be wealthy, be loaded, be well-off, Syn. ร่ำรวย, รวย, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เขามั่งคั่งเกินข้าราชการธรรมดา จึงถูกคณะกรรมการสอบสวน
มั่งคั่ง    [V] be wealthy, See also: be rich, be prosperous, Syn. มั่งมี, Ant. ยากจน, อัตคัด, Example: ฐานะของท่านผู้นี้ถือได้ว่ามั่งคั่งที่สุดในละแวกนี้, Thai definition: มีทรัพย์มากมาย, มีทรัพย์ล้นเหลือ, มีทรัพย์มาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่งคั่งว. มีทรัพย์มากมาย, มีทรัพย์ล้นเหลือ, มีทรัพย์มาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their goal is to accumulate great personal wealth,เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง, Suspiria (1977)
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
The earl has great estates, great wealth, great power.เอิร์ลที่มีสมบัติที่ดีมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่, พลังอันยิ่งใหญ่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Step off the boat and into prosperity!ก้าวลงมาจากเรือ สู่ความมั่งคั่ง An American Tail (1986)
Your mother must be a very wealthy lady.แม่ของท่านคงเป็นหญิงที่มั่งคั่งมากสินะ Mannequin: On the Move (1991)
A man's wealth is measured by the size of his cock.ความมั่งคั่งของมนุษย์ที่วัดจากขนาดของไก่ของเขา The Birdcage (1996)
"Poor little rich girl. What does she know about misery?"สาวมั่งคั่งจะรู้จักความทุกข์ยากได้ไง Titanic (1997)
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด The Man in the Iron Mask (1998)
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา The Corporation (2003)
One of the things I find very interesting in our current debates is this concept of who creates wealth.สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็คือใครเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง The Corporation (2003)
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) FR: richissime ; opulent ; fortuné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affluent    [ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, Syn. wealthy, prosperous
be well-off    [IDM] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง
comfortable    [ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
fat    [ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, Syn. fruitful, profitable, rich
strike it rich    [IDM] รวยทันที, See also: มั่งคั่งขึ้นมาทันที
well off    [IDM] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
well-heeled    [IDM] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
moneyed    [ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
opulent    [ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, Syn. rich, lavish, wealthy, Ant. poor, insolvent
richly    [ADV] มั่งคั่ง, See also: มากมาย, อุดม, Syn. abundantly, sumptuously, lavishly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
opulent(ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,เจริญรุ่งเรือง,มากมาย.
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
opulent(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
plenty(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความมั่งคั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: มั่งคั่ง English: to be rich

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top