Search result for

มัว

(70 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มัว-, *มัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัวร์[N] Moor, Syn. แขกมัวร์, Example: มัวร์พวกนี้เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3, Count unit: คน, Thai definition: แขกมัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา เป็นชนชาติอาหรับผสมเผ่าเบอร์เบ้อ
มัวร์[N] Moor, Syn. แขกมัวร์, Example: มัวร์พวกนี้เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3, Count unit: คน, Thai definition: แขกมัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา เป็นชนชาติอาหรับผสมเผ่าเบอร์เบ้อ
มัวซัว[V] be dull, See also: be dim, be indistinct, be gloomy, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, Example: ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[ADJ] dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[V] be dull, See also: be dim, be indistinct, be gloomy, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[ADJ] dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวมอม[V] be soiled on the body, See also: be blackened with, Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน, Example: ร่างกายของเขามัวมอมไปด้วยเขม่าและโคลน, Count unit: สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Thai definition: แปดเปื้อนด้วยสีดำๆ ตามร่างกาย
มัวมอม[V] be soiled on the body, See also: be blackened with, Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน, Example: ร่างกายของเขามัวมอมไปด้วยเขม่าและโคลน, Count unit: สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Thai definition: แปดเปื้อนด้วยสีดำๆ ตามร่างกาย
มัวเมา[V] be infatuated, See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with, Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้, Example: เขามัวเมาอยู่กับการหาความสำราญ, Thai definition: หลงใหลจนไม่คิดถึงสิ่งอื่น
มัวเมา[V] be infatuated, See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with, Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้, Example: เขามัวเมาอยู่กับการหาความสำราญ, Thai definition: หลงใหลจนไม่คิดถึงสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มัว, มัวว. ไม่แจ่ม เช่น พระจันทร์มัว, ไม่กระจ่าง เช่น ข้อความมัว, ฝ้า เช่น กระจกมัว, ฟาง เช่น นัยน์ตามัว, ขมุกขมัว เช่น มืดมัว, ไม่มืดไม่สว่าง เช่น แสงมัว ๆ, หม่น เช่น สีมัว ๆ, ขุ่น, ไม่ผ่อง, เช่น ใจมัว
มัว, มัวอาการที่ทำติดพันอยู่ ไม่ละไปได้ เช่น มัวพูด มัวคิด, มัวแต่ ก็ว่า.
มัวซัวว. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, เช่น หูตามัวซัว ผ้าสีตกมัวซัว.
มัวพะวงว. มัวเป็นห่วงกังวล.
มัวมอมว. แปดเปื้อนด้วยสีดำ ๆ ตามร่างกาย.
มัวหมองว. มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์.
มัวเมาว. หลงละเลิง, เมามัว ก็ว่า.
มัวเมียก. งัวเงีย.
มัวแต่ว. อาการที่ทำติดพันอยู่ ไม่ละไปได้ เช่น มัวแต่พูด มัวแต่คิด, มัว ก็ว่า.
อับ ๒มัวหมอง เช่น อับเศร้าหมองศรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maureen?มัวรีน? The Debarted (2009)
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม Chuck in Real Life (2008)
See, that's an example of a conversationดู.. นั่นเป็นตัวอย่าง ของการมัวแต่พูดเล่นกันที่เราจะเจอ Not Cancer (2008)
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน Birthmarks (2008)
Don't just stand there.มัวยืนอยู่ทำไมเล่า Destroy Malevolence (2008)
Your smell is intoxicating.กลิ่นของคุณทำให้ผมมัวเมา And How Does That Make You Kill? (2008)
I - I threw myself into work, but I... I did the best I could.ฉันมัวแต่ตั้้งหน้าตั้งตาทำงาน แต่ฉัน... And How Does That Make You Kill? (2008)
What are you doing back here?มัวไปทำอะไรอยู่ข้างหลังล่ะ? Duel of the Droids (2008)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
Someone's busy running around all day while someone's busy just eating.คนบางคนวิ่งวุ่นทั้งวัน ขณะที่บางคนมัวแต่กิน Baby and I (2008)
If we are to find the culprit, we have to investigate the Royal Villa!ถ้าเรามัวแต่หาคนมาลงโทษ เราคงต้องตรวจสอบทั้งพระราชวังเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
มัวหมอง[v.] (mūamøng) FR: ternir ; salir
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni
มัวแต่[v.] (mūa taē) FR: absorber par ; accaparer par

English-Thai: Longdo Dictionary
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dim[ADJ] มัว, See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ, Syn. filmy, hazy, foggy, thick, unpolished, Ant. distinct, clear, unclouded, bright
dim[VI] สลัว, See also: มัว, หรี่ลง, Syn. bedim
dull[ADJ] มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
get out of[PHRV] ไม่ชัดเจน, See also: มัว, Syn. go out of
get out of[PHRV] ไม่ชัดเจน, See also: มัว, Syn. go out of
haze over[PHRV] มัวลง, See also: สลัว, Syn. film over, glaze over
glimmer[VI] ให้แสงสลัว, See also: มัวๆ, สลัว, Syn. gleam, glisten
gray[ADJ] ทึม, See also: มัว, Syn. foggy, cloudy, Ant. cloudless
indistinct[ADJ] คลุมเครือ, See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน, Syn. blurred, fuzzy, unclear, Ant. clear
intoxicated[ADJ] หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ), See also: มัวเมา, Syn. rapt, enthralled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว
blackamoor(แบลคฺ'คะมัวร์) n. นิโกร
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blear-eyed(เบลียร์'ไอดฺ) adj. ตามัว,สายตาสั้น, See also: blear-eyedness n. สายตาสั้น, Syn. short-sighted
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
blur(vi,vt) พร่า,มัว,เปื้อน
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloud(vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曇る[くもる, kumoru] Thai: มัว English: to become dim

German-Thai: Longdo Dictionary
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top