Search result for

มอบอำนาจ

(42 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบอำนาจ-, *มอบอำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบอำนาจ[V] authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบอำนาจก. มอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But until then, we still have some transition business to go over.และจนกว่าจะถึงตอนนั้น เรายังมีพิธีมอบอำนาจที่ต้องจัดการเสียก่อน 24: Redemption (2008)
I've acted selfish.เจ้าคือคนที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากข้า Goemon (2009)
You're now both officially represented by Saul Goodman and Associates.ตอนนี้นาย 2 คนส่งมอบอำนาจอย่างเป็นทางการแล้ว โดยซอล กู๊ดแมนและเพื่อนร่วมงาน Better Call Saul (2009)
You're going to need to proxy a vote.นายจะต้องมอบอำนาจ ให้คนอื่นออกเสียงเเทนการโหวต Balm (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
I've got my Authorization paper and my recovery agent's license.ผมมี ใบมอบอำนาจและ ใบอนุญาตขับเครื่องบิน In Plane Sight (2009)
This is all your readers need to know. I'm all about empowerment.สิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือ ฉันชอบมอบอำนาจ Throwdown (2009)
- in the stanford prison experiment, 21 out of 21 students, when given absolute power,ในการทดลองคุกสแตนฟอร์ด นักศึกษาทั้ง 21 คนผู้ถูกมอบอำนาจให้ใช้สิทธิตนได้เต็มที่ Debate 109 (2009)
Contact! Move it!เราได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาล เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่สะอาดและปลอดภัย... Edge of Darkness (2010)
Robert we need to talk about a power of attorney.โรเบิร์ต ... ... เราต้องพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ Inception (2010)
All military personnel to hand over their weapons immediately and submit to civilian authority.ทหารทุกคน เอามือออกให้ห่างจากอาวุธนั้น และมอบอำนาจการสั่งการลูกเรือทั้งหมด Divided (2010)
This gives me power of attorney, so if anythingฉันเป็นผู้รับมอบอำนาจเรื่องนี้ ถ้ามีอะไร Home (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบอำนาจ[v. exp.] (møp-amnāt) EN: authorize ; assign authority   FR: accréditer ; mandater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorize[VT] ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
hand on[PHRV] มอบอำนาจให้กับ, Syn. hand over
hand over[PHRV] มอบอำนาจให้กับ, Syn. hand on
mandate[VT] มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง), See also: ให้อำนาจ
repose in[IDM] มอบอำนาจให้กับ, Syn. reside in, rest in
scepter[VT] มอบคทาให้, See also: มอบอำนาจให้, Syn. sceptre
sceptre[VT] มอบคทาให้, See also: มอบอำนาจให้, Syn. scepter
seat[VT] มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี), See also: มอบอำนาจ
vest[VT] มอบอำนาจ, See also: ให้สิทธิ์ดำเนินการ, Syn. bestow, confer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
mandate(vt) ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
warrant(vt) ประกัน,รับรอง,มอบอำนาจให้,อนุญาต,ออกหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top