Search result for

มหาศาล

(39 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหาศาล-, *มหาศาล*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามามหาศาล (slang ) อย่าเยอะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาศาล[ADV] immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาศาลน. ผู้ยิ่งใหญ่ในวรรณะนั้น ๆ, ถ้าเป็นพราหมณ์ก็หมายความว่า มีศิษย์มาก, ถ้าเป็นกษัตริย์ก็หมายความว่า มีอำนาจมาก, ถ้าเป็นแพศย์ก็หมายความว่า มีทรัพย์มาก.
มหาศาลว. มีทรัพย์สมบัติมากมาย เช่น เศรษฐีมหาศาล, (ปาก) อย่างยิ่ง, มากมาย, เช่น เขามีที่ดินมหาศาล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're picking up a large energy reading from the target sir.เราอ่านค่าพลังงานมหาศาล ได้จากเป้าหมายครับท่าน Rising Malevolence (2008)
That should be plenty!ไง? พลังมหาศาลมากครับ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I wield great power, Jedi fool.ข้ามีพลังมหาศาล เจ้าเจไดโง่ Lair of Grievous (2008)
I will use the corruption at the heart of his kingdom, and such an abundance of gold will buy me into the King's chambers, even to the King himself.ข้าจะใช้การทุจริต ในใจกลางอาณาจักรของเขา ทองคำมหาศาลนี้ จะนำพาข้าเข้าสู่ห้องของกษัตริย์ได้ หรือแม้แต่ตัวกษัตริย์เอง To Kill the King (2008)
Sharing nature's bounty.ร่วมแบ่งปันธรรมชาติ ที่มีอย่างมหาศาล The Secret of Moonacre (2008)
Priceless.มีค่ามหาศาล Pathology (2008)
Sounds like there's a whole lot of money involved.ว่าจะมีเงินมหาศาลเกี่่ยวข้องด้วย Safe and Sound (2008)
It actually has huge holdings in Laos, which, given the current inflation, means that they are making money hand over fist.ครอบครองหุ้นจำนวนมหาศาลในลาว ที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น หมายความว่าพวกมันกำลังสูบเลือดจากที่นี่อยู่ Blow Out (2008)
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล Five the Hard Way (2008)
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก Home (2009)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
Dubai has few natural resources, but with the money from oil it can bring millions of tons of material and workers from all over the planet.ดูไบมีทรัพยากรทางธรรมชาติไม่กี่อย่าง, แต่เงินมหาศาลที่ได้จากการขายน้ำมัน สามารถนำมาซึ่งวัตถุมากมาย และคนงานจากทั่วโลก Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément

English-Thai: Longdo Dictionary
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astronomical[ADJ] มหึมา, See also: มหาศาล, ใหญ่โต, Syn. gigantic, enormous
exceeding[ADJ] มากมาย (ทางวรรณคดี), See also: มหาศาล, Syn. surpassing
filthy[ADV] มหาศาล (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างมาก
spacious[ADJ] กว้างใหญ่, See also: มหาศาล, ไพศาล, Syn. roomy, vast
untold[ADJ] มากมาย, See also: มหาศาล, นับไม่ถ้วน, เหลือจะนับ, Syn. uncounted, countless
voluminous[ADJ] มากมาย, See also: มหาศาล, Syn. immense, massive, tremedous, Ant. wee, tiny, small

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
decuman(เดค'คิวมัน) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
gigantesqueadj. มหาศาล,คล้ายยักษ์
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large

English-Thai: Nontri Dictionary
colossal(adj) ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top