Search result for

มลาย

(31 entries)
(0.3315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มลาย-, *มลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลาย    [V] destroy, See also: split, ruin, be ruined, burst, be shattered, demolish, die, Syn. แตก, ตาย, ทำลาย, สลาย, Ant. สร้าง, แต่ง, Example: หมอผีจะกำจัดภูตผีเหล่านี้ให้มลายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มลาย(มะลาย) ก. แตก, ตาย, ทำลาย.
มลาย(มะ-) น. ชื่อชนชาติหนึ่ง อยู่ในประเทศมาเลเซียและเกาะต่าง ๆ ตอนใต้ของแหลมมลายู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... . The Great Dictator (1940)
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป Rebecca (1940)
The life I had is gone and I'm feeling sorry for myself.ชีวิตที่มีอยู่ก็มลายหายไปด้วย ผมสงสารตัวเองจนหายใจไม่ออก As Good as It Gets (1997)
Wait, why are these all in different handwriting?แล้วทำไมลายมือถึงไม่เหมือนกันล่ะ Dark Harbor (1998)
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า Love Actually (2003)
Worries will vanish your soul will danceความกังวลก็จะมลาย จิตใจเธอจะเริงร่า Shrek 2 (2004)
It's why I came here.ทำไมลายเซ็นถึงมีความสำคัญนัก I Heart Huckabees (2004)
I might have written a letter with my signature... but my handwriting is not what it used to be.ฉันก็อยากจะเขียนจดหมายส่งไปพร้อมลายเซ็นกำกับ... แต่ลายมือฉันมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว Primer (2004)
Soon we'll see all our troubles disappear underneath its watchful eye.แล้วเราก็จะได้เห็น ปัญหาทุกอย่างมลายหายไป ภายใต้ดวงตาที่เฝ้ามอง Loving Annabelle (2006)
Drink and the devil had done for the restส่วนขวดโตนั้นมีเหล้า แดก.. จนเมา เผื่อความเศร้า ..จะมลาย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Do you want me to produce a piece of paper signed by a witness? - No, kiss him.เธอต้องการให้ฉันทำเอกสารยืนยัน พร้อมลายเซ็นของพยานรึไง Bandidas (2006)
I made the squad. I forged your signature on the release form.หนูได้เข้าทีม หนูปลอมลายเซ็นพ่อ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
มลาย[n.] (Malāyū) EN: Malay language   FR: malais [m] ; langue malaise [f]
มลาย[adj.] (Malāyū) EN: Malay   FR: malais
มลาย[n. prop.] (Malāyū) EN: Malay peninsula   FR: péninsule malaise [f]
มลาย[n. prop.] (Malāyū) EN: Malay   FR: Malais [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear away    [PHRV] หายไป, See also: มลายไป, หมดไป, Syn. clear off
clear off    [PHRV] หายไป, See also: มลายไป, หมดไป, Syn. clear away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
malay(เม'เล,มะเล') adj. เกี่ยวกับมลาย
malaya(มะเล'ยะ) n. คาบสมุทรมลาย
malayo-indonesian. n. ชาวมลายู,ภาษามลาย
tapestry(แทพ'พิสทรี) n. สิ่งทอหรือม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน,พรมลายดอกประดับ vt.ประดับหรือปกคลุมหรือแขวนด้วยสิ่งทอดังกล่าว
tokay(โทเค') n. ตุ๊กแกจำพวก Gecko gecko พบในคาบสมุทรมลายู,เหล้าองุ่นขาวอย่างแรงและหวานของแคลิฟฟอร์เนีย, Syn. gecko

English-Thai: Nontri Dictionary
forge(vt) เผาเหล็ก,หลอมโลหะ,กุเรื่อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgehen(vi) |geht aus, ging aus, ist ausgegangen| ดับ, ทำให้สิ้น, ยกเลิก, ยุติ เช่น Nachdem er mich viel geschumpfen hatte, ging mir die Geduld aus. หลังจากที่เขาด่าฉันซะมากมาย ความอดทนของฉันก็มลายหายไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top