Search result for

มนตร์

(37 entries)
(0.0833 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มนตร์-, *มนตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนตร์[N] sacred words, Example: เขาลุ่มหลงเธอขนาดหนัก เหมือนต้องมนตร์อะไรสักอย่าง, Thai definition: คำสำหรับเสกเป่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนตร์กฤตยาน. การใช้เวทมนตร์ เช่น มนตร์กฤตยานั้นซั้นเสื่อมสิ้นทุกอัน (โลกนิติ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
At first a sort of school of dance and occult sciences.ในตอนแรกก็เป็น ร.ร.สอนเต้นรำ และเกี่ยวกับเวทมนตร์ไสยศาตร์. Suspiria (1977)
That's all there is, as far as witchcraft is concerned.เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ, เท่าที่ เกี่ยวกับแม่มด เวทมนตร์คาถา. Suspiria (1977)
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป. Suspiria (1977)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
He wrote a book called paranoia or magic, and believe me,เขาเขียนหนังสือ เรื่อง เวทมนตร์ เชื่อผมเถอะ, Suspiria (1977)
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า... Suspiria (1977)
But magic is ever present.แต่เวทมนตร์มีอยู่ตลอดเวลา. Suspiria (1977)
Which means that magic is everywhere,คือเวทมนตร์มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง, Suspiria (1977)
Hitler's a nut on the subject, crazy. He's obsessed with the occult.ฮิตเลอร์กำลังคลั่งเรื่องนี้อยู่ เขาเป็นบ้า เขาถูกเวทมนตร์ครอบงำ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We've known each other for a long time. I don't believe in hocus-pocus.เรารู้จักกันมานานมาก ผมไม่เชื่อ เรื่องเวทมนตร์ หรืออำนาจพิเศษ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula   FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
necromancy[N] เวทมนตร์คาถา, See also: มนตร์ดำ, เวทมนตร์, คาถาอาคม, อาคม, Syn. black magic, haumaturgy, wizardry
spell[VT] มนตร์คาถา, See also: เสน่ห์, Syn. abracadabra, amulet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
aspersorium(แอสเพอซอ'เรียม) n., (pl. -ria, -riums) ภาชนะใส่น้ำมนตร์, aspergillum
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
catharmosn. เวทมนตร์รักษาโรค
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
chrism(n) น้ำมนตร์
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
font(n) โอ่งน้ำมนตร์,อ่างน้ำมนตร์
HOLY holy water(n) น้ำมนตร์
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top