Search result for

มณฑล

(39 entries)
(0.2289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มณฑล-, *มณฑล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มณฑล[N] precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count unit: มณฑล, Thai definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล(มนทน) น. วง เช่น สุริยมณฑล คือ วงรอบดวงอาทิตย์ จันทรมณฑล คือ วงรอบดวงจันทร์, บริเวณ เช่น มณฑลพิธี, เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ
มณฑลพระแท่นที่วงด้ายสายสิญจน์ เรียกว่า พระแท่นมณฑล.
มณฑลเทศาภิบาลน. เขตการปกครองในระบบเทศาภิบาล โดยการรวมเมืองตั้งแต่ ๒ เมืองขึ้นไปเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลที่ส่งไปจากกรุงเทพฯ เป็นผู้ปกครอง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"They're Coming."พวกเขามาจากมณฑล How I Won the War (1967)
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก First Blood (1982)
-Biggest one in four counties.- ใหญ่ที่สุดในสี่มณฑลเชียวละ Stand by Me (1986)
At least I'm not married to the biggest horse's ass in three counties.อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้แต่งงานกับ คนงี่เง่าที่สุดในปริมณฑล Field of Dreams (1989)
And on the perimeter of each...และในปริมณฑลของแต่ละ Contact (1997)
The city council has stepped up plans to pass a bill... requiring higher standards for inspection and maintenance... of all rail transportation for Philadelphia... and its outlying districts.สภาเมืองเตรียมผ่านร่างกฎหมายใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบขนส่งรถไฟฟิลาเดลเฟีย และปริมณฑล Unbreakable (2000)
Bag End, Bagshot Row, Hobbiton, Westfarthing the Shire Middle-earth.บ้าน แบ๊กเอนด์ ,แบ๊กช๊อต โรว์ ,ตำบล ฮ๊อบบิทตัน ,มณฑล เวสต์ฟาร์ธิง ...ดินแดนไชร์ ... แห่ง มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.ฮ๊อบบิทได้อาศัย และเพาะปลูก อยู่ใน มณฑลฟาร์ธิง ทั้งสี่ของ ไชร์ มาหลายร้อยปี ไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอก และโลกภายนอก... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They've broken through the perimeter. Send reinforcements.พวกมันฝ่าเข้ามายังเขตปริมณฑลแล้ว ให้ส่งกำลังเสริมมา... Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored.พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ Cubeº: Cube Zero (2004)
- They're at the perimeter.- พวกเขาจะอยู่ที่ปริมณฑล Cubeº: Cube Zero (2004)
now, if we're in one of the exit room, Like A-Z-Z, it will move us to the perimeter, and we'll have about... 3 seconds to get out.ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในหนึ่งในห้องพักออกเหมือน AZZ, มันจะนำเราไปสู่​​ปริมณฑลและ เราจะต้องเกี่ยวกับ ... Cubeº: Cube Zero (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; former administrative unit   FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bengal(เบนกอล') n. มณฑลเบ็งกอลระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศ, See also: bengalese n.,adj.
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
county(เคา'ที) n. เขต,มณฑล
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region
perimeter(พะริม'มิเทอะ) n. เส้นรอบวง,ความยาวเส้นรอบวง,ปริมณฑล, Syn. periphery
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area

English-Thai: Nontri Dictionary
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
shire(n) มณฑล,จังหวัด,เมืองใหญ่
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top