Search result for

มณฑล

(39 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มณฑล-, *มณฑล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มณฑล[N] precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count unit: มณฑล, Thai definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มณฑล(มนทน) น. วง เช่น สุริยมณฑล คือ วงรอบดวงอาทิตย์ จันทรมณฑล คือ วงรอบดวงจันทร์, บริเวณ เช่น มณฑลพิธี, เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ
มณฑลพระแท่นที่วงด้ายสายสิญจน์ เรียกว่า พระแท่นมณฑล.
มณฑลเทศาภิบาลน. เขตการปกครองในระบบเทศาภิบาล โดยการรวมเมืองตั้งแต่ ๒ เมืองขึ้นไปเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลที่ส่งไปจากกรุงเทพฯ เป็นผู้ปกครอง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shandong province?มณฑลชางตุง ใช่ไหม? The Forbidden Kingdom (2008)
You look like the Shandong province type.เจ้าดูเหมือนคนมณฑลชางตุงนะเนี่ย The Forbidden Kingdom (2008)
Many outbreaks of rioting and unrest in such cities as Guangdong, China,การเกิดจราจลและการก่อความไม่สงบ ในมณฑลกวางตุ้ง จีน The Day the Earth Stood Still (2008)
I hope you're ready.แมนฮัตตันและปริมณฑล Iron Man 2 (2010)
Sheriff. It was Matthew, Sheriff.เจ้าพนักงานมณฑล มันเป็น แม ทธิว , นายอำเภอ I Spit on Your Grave (2010)
- Matthew, no. - Sheriff.แมทธิว ไม่มี เจ้าพนักงานมณฑล I Spit on Your Grave (2010)
Probably all around the perimeter of the town,ในบางทีก็ทั่วทั้งขอบนอก ปริมณฑลของเมือง The Edge (2010)
The Winter Feast with the Kung Fu Masters from all the provinces?ที่มาจากทุกมณฑลงั้นรึ Kung Fu Panda Holiday (2010)
I present Chef Wo Hop of the Heilongjiang Province.ข้าขอเสนอพ่อครัว โวฮอป จากมณฑลไห่หลงเจียง Kung Fu Panda Holiday (2010)
Born in the Pu region?เกิดที่ มณฑลพูเหรอ The Flowers of War (2011)
On and off And Brook County's in the dark.เปิดและปิด และมณฑล บรู้ค อยู่ในความมืด Super 8 (2011)
Blow up this wall!"จางหมิงฉี ข้าหลวงมณฑลกวางตุ้งและกวางสี" 1911 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; former administrative unit   FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bengal(เบนกอล') n. มณฑลเบ็งกอลระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศ, See also: bengalese n.,adj.
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
county(เคา'ที) n. เขต,มณฑล
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region
perimeter(พะริม'มิเทอะ) n. เส้นรอบวง,ความยาวเส้นรอบวง,ปริมณฑล, Syn. periphery
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area

English-Thai: Nontri Dictionary
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
shire(n) มณฑล,จังหวัด,เมืองใหญ่
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top