Search result for

มงคล

(57 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มงคล-, *มงคล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มงคล[N] garland, Example: ผู้กว้างขวางในสังคมมักได้รับเชิญให้สวม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส, Count unit: วง, Thai definition: ด้ายที่ทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล[ADJ] auspicious, See also: favorable, propitious, Syn. สิริมงคล, Example: แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า, Thai definition: เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล[N] favorable thing, See also: auspicious/propitious thing, Syn. สิริมงคล, Example: พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก, Thai definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคลวาท[N] blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
มงคลแฝด[N] nuptial good luck thread worn around the bride's and bridegroom's heads, Syn. มงคลจักร, Example: ประธานในพิธีกำลังจะสวมมงคลแฝดลงบนศีรษะของคู่บ่าวสาว, Count unit: คู่, Thai definition: ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดน้ำ, Notes: (ปาก)
มงคลจักร[N] nuptial good luck thread worn around the bride's and bridegroom's heads, Syn. มงคลแฝด, Example: ญาติผู้ใหญ่สวมมงคลจักรแก่คู่บ่าวสาวก่อนพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์, Count unit: คู่, Thai definition: ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดน้ำ
มงคลฤกษ์[N] auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai definition: เวลาที่ดี
มงคลสมรส[N] wedding, See also: nuptials, nuptial ceremony, matrimony, Syn. งานแต่งงาน, การสมรส, Example: พิธีรดน้ำสังข์น่าจะถือได้ว่า เป็นหัวใจของการทำพิธีมงคลสมรส, Thai definition: การแต่งงานอันเป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคลสมัย[N] auspicious time, See also: joyful festival, happy occasion, Thai definition: คราวอันเป็นมงคล
มงคลสูตร[N] sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel, Thai definition: ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อน้ำมนตร์ในพิธีทำบุญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มงคล, มงคล-(มงคน, มงคนละ-) น. เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ เช่น มงคล ๓๘, สิ่งซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกราย, เรียกงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญวันเกิด ว่า งานมงคล
มงคล, มงคล-เรียกเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ว่า วัตถุมงคล
มงคล, มงคล-สิ่งที่ทำเป็นวงด้วยด้ายเป็นต้นสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล นิยมใช้เฉพาะในเวลาชกมวยไทยหรือตีกระบี่กระบอง.
มงคลจักร(มงคนละจัก) น. ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดนํ้า, มงคลแฝด ก็เรียก.
มงคลวาท(มงคนละวาด) น. คำให้พร, คำแสดงความยินดี.
มงคลวาร(มงคนละวาน) น. วันดี, วันอังคาร.
มงคลสมรส(มงคน-) น. งานแต่งงาน.
มงคลสูตร(มงคนละสูด) น. ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อนํ้ามนตร์
มงคลสูตรชื่อพระสูตรที่สำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ.
มงคลหัตถี(มงคนละ-) น. ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม, ช้าง ๑๐ ตระกูล คือ ๑. กาฬาวกหัตถี ๒. คังไคยหัตถี ๓. ปัณฑรหัตถี ๔. ตามพหัตถี ๕. ปิงคลหัตถี ๖. คันธหัตถี ๗. มงคลหัตถี ๘. เหมหัตถี ๙. อุโบสถหัตถี ๑๐. ฉัททันตหัตถี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- "now, fair hippolyta, our nuptial hour draws on apace;"เอาล่ะ เจ้าฮิปโพไลทา ช่วงเวลามงคลวิวาห์แห่งเรา คืบคลานมาอย่างรวดเร็วแล้ว; Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
- Please don't do something so uglyได้โปรดอย่าทำอะไรไม่มงคลเลย Comparative Religion (2009)
And I saw the beast out of bodies of water ... had ten horns and seven heads, with ten crowns on his horns, and each head had a blasphemous name....มี 10 เขาและ 7 หัว และแต่ละหัวมีชื่ออัปมงคล Sherlock Holmes (2009)
Above this band of unfortunates.เหนือกว่าของเก็บสะสมอัปมงคลพวกนี้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
No, Wiccan ceremonies honor nature and the sanctity of life above all else.ไม่หรอก พวกเชื่อในเวทมนตร์ เฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติ แด่ธรรมชาติ และเพื่อเป็นมงคลชีวิต เหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่น The Witch in the Wardrobe (2010)
That's it, is it? Be a good boy. Use your words.อย่างงั้นเหรอ เป็นเด็กดี พูดจาให้เป็นมงคลหน่อยสิ Episode #1.2 (2010)
Might we expect a happy announcement by the end of the week?คุณก็ย้ายเข้าไปอยู่กับเขาและแก้ไขคดีด้วยกัน เราควรจะเตรียมฉลองงานมงคล สุดสัปดาห์นี้มั้ยน่ะ A Study in Pink (2010)
Can someone born under such auspicious omens as yourself... squander his life in vain, without even learning martial arts?จะมีใครที่เกิดภายใต้ ลางบอกเหตุที่เป็นมงคลอย่างตัวเจ้า... ปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่า โดยไม่ร่ำเรียนการต่อสู้ Episode #1.4 (2010)
The most identifiable sign of a possession is the negative reaction to sacred objects.สัญญาณการถูกปีศาจเข้าสิงที่ปรากฏแน่ชัดก็คือ... มีปฏิกิริยาต่อต้านต่อวัตถุมงคล เช่น The Rite (2011)
I welcome all of you for this marriage celebration.พ่อขอต้อนรับทุกท่านสู่พิธีมงคลสมรส The Hangover Part II (2011)
This is...my mother.- วันนี้วันมงคล - ไม่ต้องห่วงเรา เขาไม่เป็นไร The Sorcerer and the White Snake (2011)
She's so young!- วันนี้วันมงคล The Sorcerer and the White Snake (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มงคล[n.] (mongkhon) EN: garland ; worn   FR: guirlande [f]
มงคล[adj.] (mongkhon) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky   FR: favorable ; propice ; propitiatoire

English-Thai: Longdo Dictionary
Coronation Day(n) วันฉัตรมงคล
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice[N] ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt,timely ###A. inappropriate
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
propitious(adj) เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล,เป็นลางดี
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top