Search result for

ภูมิภาค

(48 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูมิภาค-, *ภูมิภาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิภาค[N] provincial part, Example: ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก, Count unit: ภูมิภาค
ภูมิภาค[ADJ] provincial
ภูมิภาค[N] region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค(พูมมิ-, พูมิ-) น. หัวเมือง
ภูมิภาคอาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่างเช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtropical regionภูมิภาคกึ่งโซนร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural regionภูมิภาคตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
regionalismภูมิภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
studies, areaภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
area studiesภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic regionภูมิภาคเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon River Regionภูมิภาคเขตแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Antarctica ; Antarctic regionsภูมิภาคแอนตาร์กติก [TU Subject Heading]
Area studiesภูมิภาคศึกษา [TU Subject Heading]
Caribbean Areaภูมิภาคแคริบเบียน [TU Subject Heading]
Mekong River Regionภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [TU Subject Heading]
North Atlantic Regionภูมิภาคแอตแลนติกเหนือ [TU Subject Heading]
Pacific Areaภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Regionalismภูมิภาคนิยม [TU Subject Heading]
regionalismภูมิภาคนิยม " เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วม กันในการพัฒนาและความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการระดมพลังในการปกป้องและเสริมสร้างความก้าวหน้าและสันติภาพความ มั่นคงของแต่ละประเทศและของภูมิภาคโดยส่วนรวม - open regionalism ภูมิภาคนิยมแบบเปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการกีดกันประเทศภายนอก - closed regionalism ภูมิภาคนิยมแบบปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยมีการกีดกันประเทศภายนอก " [การทูต]
Africa Regionภูมิภาคอาฟริกา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I was given the name of an ex-military American local from the embassy, who put me in touch with men who say they have experience in this part of the world.พอไดชืออดีตทหารอเมริกันทีอยูแถวนี จากสถานทูต ใหพอติดตอพวกเขา มีคนบอกวาพวกนีคุนเคยกับภูมิภาคแถบนีดี Rambo (2008)
Fact: the people in this room, you all control the largest private army in the Western hemisphere.ทุกคนในห้องนี้ พวกคุณควบคุม กองกำลังทหารเอกชน ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Aucklanders ducked for cover last night as the latest in a... series of small earthquakes rattled the region.เจ้าหน้าที่เมืองออคแลนด์แจ้งว่า เมื่อคืนนี้เป็นครั้งล่าสุดใน... ชุดของ แผ่นดินไหวขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ Under the Mountain (2009)
My calculations recommend point-specific analysis gradient to regional demographics as related to current geographic coordinates.อัตราขยายตัวบนเส้นโค้งที่มิติเชิงเปรียบเทียบ 85 % เริ่มขบวนการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค กำหนดหาข้อมูลประชากร เข้ากับพิกัดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
In the shiga prefecture, otsu is a favorite destinationในภูมิภาคชิกะ ออทึซุ คือจุดหมายที่น่าสนใจ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The entire region could be drawn into the conflictและทั้งภูมิภาคก็จะถูกดึง เข้ามาสู่ความขัดแย้ง Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
NOTHING HERE. OH! BUT LOOK RIGHT DOWN HERE.สิ่งที่คุณเห็นในภูมิภาคนี้ Beyond the Darkness (2010)
SO THE SEARCH MUST GO ON. Bauer: IT'S EXCITING,ในภูมิภาคที่เราคาดว่าจะ ได้คนน่าเบื่อที่จะปรากฏ Beyond the Darkness (2010)
IF WE SEE HALF A DOZEN WIMPS, SAY, IN THIS NEXT RUN,เรามีหนึ่งที่เพียงแค่ทำ ให้มันเข้ามาในภูมิภาค Beyond the Darkness (2010)
WHAT WE WILL BE ABLE TO SAY IS, DEFINITIVELY,ที่เราคิดว่าเป็นภูมิภาคที่น่าเบื่อ Beyond the Darkness (2010)
In the region.ที่สูงที่สุดในภูมิภาค The San Lorenzo Job (2010)
General Manager Hong Tae Gyun.ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ฮงแท กยูน Episode #1.11 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิภาค[n.] (phūmiphāk) EN: the provinces ; provincial part ; region ; area ; part ; district   FR: la province [f] ; contrée [f] ; région [f]
ภูมิภาค[adj.] (phūmiphāk) FR: provincial

English-Thai: Longdo Dictionary
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
region[N] ภูมิภาค, See also: แคว้น, Syn. country, district
Southeast Asia[N] ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
region(รี'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล, See also: regional adj., Syn. area,place

English-Thai: Nontri Dictionary
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต
provincial(adj) เกี่ยวกับจังหวัด,บ้านนอก,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
関東[かんとう, kantou] (n) ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นประกอบด้วยจังหวัดโตเกียว คะนะงะวะ ชิบะ ไซตะมะ อิบะระงิ โตะจิงิ และกุมมะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地方[ちほう, chihou] Thai: ภูมิภาค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top