Search result for

ภาษิต

(43 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษิต-, *ภาษิต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษิต[N] proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษิตน. ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ เช่น กงเกวียนกำเกวียน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legal maximsภาษิตกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the Zeta house, our new motto is, "Be who you are".ที่บ้านซีต้า เรามีภาษิตใหม่ว่า \"เป็นตัวของคุณเอง\" The House Bunny (2008)
Yes, back again, like the proverbial bad penny.ครับ ครับ อีกทีน่ะ เหมือนกับสุภาษิตร้อนเงินนั่นแหล่ะ Frost/Nixon (2008)
Better safe than sorry. That's my motto.ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง นั่นคือสุภาษิตของฉัน Better Call Saul (2009)
Jeff, are you familiar with the adage, "Cheaters never prosper"?- เจฟ นี่คุณคุ้นเคยกับภาษิต "คนโกงไม่มีวันเจริญ" ไหม? ไม่... Pilot (2009)
"Until the talented Bradshaw is better able to grasp the complexities of married life... she would be better advised to explore the vow of silence."จนกว่าแบรดชอว์ผู้หญิงเก่ง จะเข้าถึงความซับซ้อนของชีวิตแต่งงานได้ เราขอแนะนำให้เธอ เรียนรู้ภาษิตนี้ "สาวไส้ให้กากิน" Sex and the City 2 (2010)
You know, there is an old Chinese proverb...คุณรู้ไหมว่ามี สุภาษิตจีนที่เก่าแก่บทหนึ่ง... Questions and Antlers (2010)
I, however, prefer the Greek noun form thusia, to indicate the object itself that is sacrificed...- หรือคำสุภาษิต ที่เกี่ยวกับคำว่า "ศพ" อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า Revelation Zero: Part 1 (2010)
And as the old adage goes,และตามสำนวนภาษิตโบราณ The Body and the Bounty (2010)
- Chinese proverb, Mr Holmes.สุภาษิตจีน... คุณโฮล์ม ผม... The Blind Banker (2010)
To-sa-gu-peng* (*4 Chinese character based short version of hunting dog proverb)โท-ซา-กุ-เปง* (*อักษรจีน 4 ตัวซึ่งเป็น คำย่อของสุภาษิตเกี่ยวกับสุนัขล่าเนื้อ) The Fugitive: Plan B (2010)
How come you don't know this proverb? It is from an Arabian country!นายไม่รู้จักภาษิตบทนี้ได้ยังไง มันจากประเทศอาหรับ Episode #1.10 (2010)
But a robber felt guilty. (Korean proverb)แต่โจรก็รู้สึกผิด(สุภาษิตเกาหลี) Episode #1.10 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw   FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adage[N] ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying
motto[N] ภาษิต, See also: คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ, Syn. slogan, catchword
proverb[N] ภาษิต, See also: สุภาษิต, คำพังเพย, Syn. maxim, precept, motto, adage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ,คติพจน์,คำพังเพย,หลักความประพฤติ pl.mottoes,mottos
parable(แพร'ระเบิล) n. นิยายเปรียบเทียบ,สุภาษิต
precept(พรี'เซพทฺ) n. การอบรม,การสั่งสอน,คำสั่งสอน,ศีล,ภาษิต,ธรรมะ,คติพจน์,กฎ,หนังสือคำสั่ง, Syn. maxim,writ,directive
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
motto(n) คติพจน์,ภาษิต,คำคม,คำขวัญ
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ
saying(n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต
word(n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
格言[かくげん, kakugen] (n) ภาษิต คำพังเพย คำสอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top