Search result for

ภาษาจาวา

(5 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษาจาวา-, *ภาษาจาวา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ภาษาจาวา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ภาษาจาวา*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษากลุ่มของชุดอักขระ สัญนิยม และกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
compilerโปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ตัวอย่างของโปรแกรมแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาจาวา[TM] (phāsā Jāwā) EN: Java language   FR: langage Java [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top