Search result for

ภาระหน้าที่

(37 entries)
(0.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาระหน้าที่-, *ภาระหน้าที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่    [N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functions of Diplomatic Missionภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะผู้แทนทางการทูต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หน้าที่ที่ปฏิบัติเป็นประจำของผู้แทนทางการทูตนั้น ได้แก่ หน้าที่การเจรจา การสังเกต และการคุ้มครอง อย่างไรก็ดี มีบางประเทศได้มอบอำนาจให้ผู้แทนทางการทูตของตนปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล และกิจกรรมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญใด ๆ กับการทูตเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า1. นอกจากประการอื่นแล้ว การหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูตประกอบด้วยก. ทำหน้าที่แทนรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับข. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและของคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดอันกฎหมายระหว่างประเทศได้อนุญาตให้ค. เจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับง. สืบเสาะให้แน่ด้วยวิถีทางทั้งมวลอันชอบด้วยกฎหมายถึงสถาวะและพัฒนาการในรัฐ ผู้รับ แล้วรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่งจ. ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ2. ไม่มีข้อความในอนุสัญญานี้ ที่จะหมายความได้ว่าเป็นการห้ามไม่ให้คณะผู้แทนทางการทูตปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I have a responsibility to take care of this kingdom.ข้ามีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาอาณาจักรนี้ The Mark of Nimueh (2008)
Commissioner Loeb dedicated his life to law enforcement and to the protection of his community.ผ.บ โล๊บ อุทิศทั้งชีวิตเพื่อภาระหน้าที่ และชุมชนของท่านเอง The Dark Knight (2008)
You have larger concerns.เจ้ามีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่านั้น Lucifer Rising (2009)
I made a commitment here, Gaby.ผมทำตามภาระหน้าที่ตอนนี้ แกบบี้ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Burden lands on the club, Ope.มันเป็นเพราะภาระหน้าที่ต่อคลับ โอปี้ Service (2009)
They'll do it again.พวกมันจะเหิมเกริมทำมันอีก พวกเรามีภาระหน้าที่ Smite (2009)
We have obligations as teachers, Will, to give kids opportunities for growth and enrichment.เรามีภาระหน้าที่ของครู วิลล์ ที่ต้องให้โอกาสเด็กๆได้เติบโตและมีคุณค่า The Rhodes Not Taken (2009)
Obligationภาระหน้าที่ Life (2009)
Shit.เมื่อไม่มีพลัง ก็ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ Kick-Ass (2010)
I know that burden landed on you.พ่อรู้ว่ามันเป็นภาระหน้าที่ที่เธอต้องแบกเอาไว้ Home (2010)
Because males tended to find those duties onerous, they took every opportunity to avoid them, mostly through geographic exploration, meaningless conquests and war.เพราะผู้ชายชอบ ตามหาภาระหน้าที่ลำบากนั่น พวกเขาใช้ทุกโอกาส ที่จะหลีกหนีมัน ส่วนมากผ่านการสำรวจทางภูมิศาสตร์ The Death of the Queen Bee (2010)
But you can't tell me that in the back of your heart, you aren't thinking that another upcoming duty might be to let me down as gently as you can.แต่คุณบอกฉันไม่ได้ว่าข้างในจิตใจคุณ คุณไม่ได้คิดว่านั่นเป็นภาระหน้าที่ที่กำลังเกิดขึ้น อาจทำให้ฉันตกต่ำลงอย่างสุภาพอย่างที่คุณทำ The Death of the Queen Bee (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาระหน้าที่[n.] (phāranāthī) EN: duty ; charge   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball and chain    [IDM] ภาระสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภาระหน้าที่ในการงาน
mission    [N] งานที่ได้รับมอบหมาย, See also: ภาระหน้าที่, ภารกิจ, Syn. charge, commission
obligation    [N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, Syn. duty, responsibility
office    [N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, Syn. work, duty
undertaking    [N] ภาระหน้าที่, Syn. project, job, effort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
bounden(เบา'เดิน) adj. จำต้อง,มีภาระหน้าที่, Syn. bound
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
responsibility(n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ
task(n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: ภาระหน้าที่ English: duties

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top