Search result for

ภายใต้การควบคุม

(24 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภายใต้การควบคุม-, *ภายใต้การควบคุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใต้การควบคุม[ADV] under control, Syn. ภายใต้อำนาจบังคับ, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Subs By elementxstyle edit / synch By ~_BAR_~ N3krA ~_BAR_~สิ่งที่เห็นในหนังนี้อันตราย ทุกอย่างทำโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของมืออาชีพ อย่าลองทำเองหรือเลียนแบบเด็ดขาด Death Race (2008)
He was under arrest. Being he under guard when the attack took place.เขาถูกจับ เขาอยู่ภายใต้การควบคุม จนมีการบุก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You should all consider yourselves to be in my powerพวกท่านควรตระหนักว่าท่านทั้งหมด อยู่ภายใต้การควบคุมของข้าแล้ว Hostage Crisis (2009)
dr. Karev seemed to have it under control.ด็อกเตอร์คาเรฟเห็นว่า\อยู่ภายใต้การควบคุม I Saw What I Saw (2009)
It is only a matter of time before he is completely under my control.มันก็แค่ต้องใช้เวลาก่อนที่เขาจะเสร็จเรียบร้อย ภายใต้การควบคุมของข้า Beauty and the Beast (2009)
- Darwin! Juarez! Blaster!ถูกละเมิดสองปี ภายใต้การควบคุมของ FBI G-Force (2009)
-Mr. Allan C. Robinson, Jr.? -Yes.ดิฉันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล Edge of Darkness (2010)
- I have it under control.- ฉันมีมันภายใต้การควบคุม Inception (2010)
You said you had the situation under control.คุณบอกว่าสถานการณ์ อยู่ภายใต้การควบคุม Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Everything is under control in that regard.ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม Static (2010)
Everything's under control.ทุกอย่าง อยู่ภายใต้การควบคุม Disciple (2010)
Your entire life was spent under my design.ชีวิตคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของฉัน Airiseu: Deo mubi (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at someone's mercy[IDM] ภายใต้การควบคุมของ, See also: ภายใต้การคุ้มครองของ
at the mercy of[IDM] ภายใต้การควบคุมของ, See also: ภายใต้การคุ้มครองของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัดหมายถึง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์นั้น จะจัดเรียงตัวอักขระตลอดทั้งบรรทัดให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ และพิมพ์ได้ทีละบรรทัด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพิมพ์ได้เร็ว แต่ไม่มีความประณีต เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) โดยปกติจะพิมพ์ได้ประมาณ 600-1200 บรรทัดต่อนาที แต่บางเครื่องอาจพิมพ์ได้เร็วถึง 2,000 บรรทัดต่อนาทีก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือเมนเฟรม (mainframe) สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มักใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ซึ่งพิมพ์ทีละตัวอักขระ หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ซึ่งพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า
on line deviceอุปกรณ์เชื่อมตรงหมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เครื่องพิมพ์ (printer) รวมไปถึงเครื่องปลายทาง (terminal) ฯลฯ ดู off-line device เปรียบเทียบ
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
subjection(ซับเจค'เชิน) n. การพิชิต,การเอาชนะ,การทำให้อยู่ภายใต้การควบคุม,การทำให้อยู่ในสังกัด,การอยู่ภายใต้การควบคุม,การอยู่ในสังกัด, Syn. conquer,ocntrol
teleprinterเครื่องโทรพิมพ์หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมประสาน (interface) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถแสดงผลได้ด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ และรับข้อมูลผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ได้เร็วประมาณ 10 - 15 ตัวอักษร ต่อวินาที เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะมีลักษณะเหมือนเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อาจอยู่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือห่างออกไปไกล ๆ ก็ได้ สามารถทำได้ทั้งส่ง และรับข้อมูลมีความหมายคล้าย teletypewriter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top