Search result for

ภาพนิ่ง

(26 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาพนิ่ง-, *ภาพนิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพนิ่ง[N] slide, Example: งานเริ่มด้วยการฉายภาพนิ่งประวัติความเป็นมาขององค์กร, Thai definition: ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิดจากการฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพนิ่งน. ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิดจากการฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slides (Photography)ภาพนิ่ง (การถ่ายภาพ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hard copy stills taken from that cell phone.ภาพนิ่งจากกล้องมือถือ Playing Cards with Coyote (2009)
Pull some stills of the video and start canvassing Flatbush.ดึงภาพนิ่ง ออกมา Samaritan (2010)
I couldn't find any stills from the day he was arrested, but there may be some surveillance footage from the sedans.ผมยังหาภาพนิ่ง จากวันที่เขาถูกจับไม่ได้ แต่บางทีอาจมีภาพ จากกล้องวงปิดจากรถเก๋ง Valhalla (2011)
♪ Freeze frame well, your friends have a lot going on...#ภาพนิ่ง# เพื่อนคุณมีอะไรต้องทำเยอะนะ Caught (2013)
♪ freeze frame#ภาพนิ่งCaught (2013)
♪ freeze frame#ภาพนิ่งCaught (2013)
You think they're just gonna let that slide?นายคิดว่าพวกเขาเพียงแค่อยากให้เห็นภาพนิ่งSacrifice (2013)
If Peterson checks his cameras, he'll see a static image showing no activity in or outside the house.ถ้าปีเตอร์สันเช็คภาพจากกล้อง เขาจะเห็นแต่ภาพนิ่ง ที่บอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร ทั้งในบ้านและนอกบ้าน Copper Bullet (2015)
At exactly 112 minutes and 19 seconds, the gravity starts to shift and slides us out of the room.ที่ตรง 112 นาทีและ 19 วินาที แรงโน้มถ่วงจะเริ่มเปลี่ยนและ ภาพนิ่งเราออกไปจากห้อง Arrival (2016)
We are looking at a large single cell... Inert.เรากำลังมองดูเซลล์ชีวิตขนาดใหญ่ ในสภาพนิ่ง Life (2017)
- Still a head case.- - ภาพนิ่งกรณีหัว In the Name of the Father (1993)
Okay, freeze. Freeze frame.โอเค กดภาพนิ่งๆ หยุดๆ กดภาพนิ่ง Mr. Monk and the Blackout (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพนิ่ง[n.] (phāpning) EN: slide   FR: diapositive [f] ; diapo [f] (fam.) ; dia [f] (abrév. - Belg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slide[N] ภาพนิ่ง, See also: ภาพสไลด์
still[N] ภาพนิ่ง, See also: ฉากในภาพยนตร์, Syn. scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
projectionist(พระเจค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ฉายภาพยนต์หรือภาพนิ่ง
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง
slide(สไลดฺ) {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทำให้) ลื่น,ไถล,เลื่อนไถล,ร่อน,ล่อง,ค่อย ๆ ผ่านไป,ถลำลึก n. การลื่นไถล,การล่อง,การค่อย ๆ ผ่านไป,ผิวหน้าลื่น,สิ่งที่ลื่นไหล,รางเลื่อน,สิ่งที่พังลงมา,ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา,ทางลื่นไหล,ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต,สิ่งที่ไม่มีชีวิต,ภาพนิ่ง,ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top