Search result for

ภยันตราย

(31 entries)
(0.2408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภยันตราย-, *ภยันตราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภยันตราย[N] danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภยันตราย(พะยันตะราย) น. ภัยและอันตราย.
ภยันตรายดู ภย-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate dangerภยันตรายฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common perilภยันตรายร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth Traumaภยันตรายจากการคลอด,อันตรายระหว่างคลอด,อันตรายจากการคลอด [การแพทย์]
Brain Injuries, Perinatalภยันตรายต่อสมองในระยะการคลอด [การแพทย์]
Cranial Trauma by Firearmsภยันตรายของศีรษะจากกระสุนปืน [การแพทย์]
Injuries, Bluntภยันตรายจากแรงกระแทก [การแพทย์]
Injuries, Furthurภยันตรายที่จะเกิดมากขึ้นต่อไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the world has grown full of peril and in all lands love is now mingled with grief.โลกตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยภยันตราย ไม่ว่าจะดินแดนไหนก็ตามตอนนี้ ความรักนั้นผสมปนเปไปกับความหดหู่ใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Every league you travel south, the danger will increase.เส้นทางทุกเส้นที่จะนำเจ้าไปทางทิศใต้นั้น เต็มไปด้วยภยันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Will he survive this dangerous encounter... or will she satisfy her primal needs and then devour him for dinner?ระหว่างที่มันกำลังอยู่ในภยันตรายจากการโจมตี หรือความเงี่ยนเธอเป็นตัวชูโรง ที่จะสวาปามมันเป็นมื้อเย็น American Pie Presents: Band Camp (2005)
Everyone encounters dangerous situations in their life.ทุกคนต่างเผชิญหน้า กับภยันตรายในชีวิตของพวกเขา Episode #1.42 (2006)
If you accept Christ into your heart, you'll be blessed with eternal salvation... spiritual protection, grace.หากเธอรับพระคริสต์สู่ใจของเธอ พรพระคริสต์จะปกป้องภยันตรายให้เธอ คุ้มครองวิญญาณของเธอ ได้โปรด The Haunting of Molly Hartley (2008)
"I give the crown to my second son. Protect him and guard him against all enemies.""ข้ายกบรรลังก์ให้กับลูกชายรองของข้า จงปกป้องและคุ้มครองเขาจากภยันตรายทั้งปวง" Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Danger. Intrigue.ภยันตราย กลอุบาย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
But the people of the north call the area the Perilous Lands.แต่คนทางเหนือเรียกมันว่า ดินแดนแห่งภยันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
He sets out tomorrow for the Perilous Lands.เขาจะไปพรุ่งนี้ ไปที่ดินแดนแห่งภยันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
He's gone to the Perilous Lands. You serious?เข้าไปที่ดินแดนแห่งภยันตราย จริงเหรอ? The Eye of the Phoenix (2010)
This is it. On the other side of the forest lie the Perilous Lands.นั่นไง อีกข้างนึงของป่า เป็นที่ตั้งของดินแดนแห่งภยันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
But not to the Perilous Lands. I know that.แต่ไม่ใช่ดินแดนแห่งภยันตรายนี่ ข้ารู้ The Eye of the Phoenix (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภยันตราย[n.] (phayantarāi) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย,มีภยันตราย,อันตราย,เต็มไปด้วยอันตราย,เสี่ยงภัย,น่ากลัว.
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
sos(เอสโอเอส') n. สัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อมีภยันตรายเกิดขึ้น (กับเรือหรือเครื่องบิน) ,สัญญาณขอความช่วยเหลือ,การขอความช่วยเหลือ

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top