Search result for

ฟัน

(105 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟัน-, *ฟัน*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
แข้ว[แข่ว] (n ) ฟัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัน[V] cut, See also: hack, slash, chop, sever, Example: เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน, Thai definition: เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป
ฟัน[N] tooth, See also: teeth, Syn. เขี้ยว, Example: หมอบอกว่าเขาต้องถอนฟันออกก่อน 5 ซี่จึงจะจัดฟันได้, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก เคี้ยวอาหาร
ฟันธง[V] decide for sure, See also: decide absolutely, Example: สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว, Thai definition: ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
ฟันธง[V] decide for sure, See also: decide absolutely, Example: สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว, Thai definition: ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
ฟันบน[N] upper teeth, Ant. ฟันล่าง, Example: ลูกของหมอมีฟันบนเหยินออกมา สงสัยต้องจัดฟันให้ลูกตัวเอง, Thai definition: ฟันที่ขึ้นเรียงกันอยู่ด้านบนภายในช่องปาก
ฟันผุ[N] decayed tooth, See also: bad tooth, caries, Example: ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน, Thai definition: โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด
ฟันดาบ[N] fence, Example: เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว, Thai definition: การต่อสู้กันด้วยดาบ
ฟันปลา[N] serration, Example: เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา
ฟันฝ่า[V] struggle, See also: fight against, overcome, buffet, surmount, Syn. ฝ่าฟัน, Example: กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai definition: บุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, ผจญสิ่งที่ขัดขวาง
ฟันฟาง[N] teeth, Syn. ฟัน, Example: การสูญเสียเงินไปเพียงสองร้อยเศษๆ ปืนพกเก่าๆ กระบอกหนึ่งกับฟันฟางอีกสี่ซี่ ก็ควรจะถือได้ว่าเป็นเรื่องเล็ก, Count unit: ซี่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟันก. เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป, โดยปริยายหมายถึง อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาสันมือฟันอิฐ.
ฟันน. กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฟันเลื่อย ฟันจักร.
ฟันคลื่นก. แล่นเอาหัวเรือตัดคลื่นไป.
ฟันช้างดู งาช้าง ๒.
ฟันดาบน. การต่อสู้กันด้วยดาบ เช่น เขาเก่งในทางฟันดาบ.
ฟันถาวร, ฟันแท้น. ฟันชุดที่ ๒ ซึ่งขึ้นภายหลังฟันนํ้านม.
ฟันน้ำนมน. ฟันชุดแรก.
ฟันปลาน. เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกลักษณะที่สับหว่างสลับเยื้องกันอย่างฟันปลา ว่า สลับฟันปลา เช่น นั่งสลับฟันปลา ยืนสลับฟันปลา
ฟันปลาลายคดกริช รูปดังนี้ เรียก ลายฟันปลา, ลายฟันเลื่อย ก็เรียก.
ฟันฝ่าก. บุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, ผจญสิ่งที่ขัดขวาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molar tooth; molarฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molar; molar toothฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, molar; molarฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molar toothฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ molar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, molarฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ molar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second molar; second molar toothฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second molar tooth; second molarฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, second molar; second molarฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, third molar; third molar; third molar toothฟันกรามซี่ที่สาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
third molar; third molar tooth; tooth, third molarฟันกรามซี่ที่สาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bicuspidฟันกรามน้อย [TU Subject Heading]
Cuspidฟันเขี้ยว [TU Subject Heading]
Dental cariesฟันผุ [TU Subject Heading]
Denture, Overlayฟันเทียมคร่อมหลัก [TU Subject Heading]
Diastemaฟันห่าง [TU Subject Heading]
Fluorosis, Dentalฟันตกกระ [TU Subject Heading]
Incisorฟันตัด [TU Subject Heading]
Molarฟันกราม [TU Subject Heading]
Tooth ; Teethฟัน [TU Subject Heading]
Tooth attritionฟันสึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
- Discolored teeth?ฟันเปลี่ยนสี Birthmarks (2008)
The village doesn't even have a dentist.ในหมู่บ้านไม่มีหมอฟัน Birthmarks (2008)
Makes sure he eats, brushes his teeth.ดูแลให้เขากินให้แปรงฟัน Emancipation (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
I'm not judging here.ผมฟันธงที่นี่ไม่ได้ Last Resort (2008)
I got a chipped incisor.ฉันมีฟันหน้าบิ่นๆอยู่ซี่นึง And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll start calling you the tooth fairy.ผมจะเริ่มเรียกคุณว่าเทพธิดาฟันบิ่นก็แล้วกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
Until I realized the chip was on the back of the tooth.จนฉันคิดได้ว่ารอยบิ่นนั่นเป็นด้านหลังของฟัน And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm nailing your wife, and she is so fine.ฉันฟันเมียแก และเธอเด็ดสะระตี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Brush your teeth a hundred times after eating.แปรงฟันร้อยครั้งหลังกิน Beethoven Virus (2008)
Our Teacher Kim Gab Yong's teeth are all going to be dropping off.แต่ฟันของคุณครูคิมกับยอง กำลังจะร่วงหมดปาก Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัน[n.] (fan) EN: tooth ; teeth   FR: dent [f]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ฟันกราม[n.] (fan krām) EN: molar ; molar tooth   FR: molaire [f]
ฟันขึ้น[n.] (fan kheun) EN: teethe   FR: faire ses dents
ฟันคราด[n. exp.] (fan khrāt) EN: teeth of a rake   FR: dent de rateau [m]
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots
ฟันจักร[n.] (fanjak) EN: cog   
ฟันฉีก[n. exp.] (fan chīk) EN: front teeth   
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth   
ฟันดาบ[n.] (fandāp) EN: fence   FR: clôture [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ax[VT] ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. axe
axe[VT] ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. ax
baby tooth[N] ฟันน้ำนม, Syn. milk tooth, primary tooth
buck-teeth[N] ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้า
chop[VT] ฟัน (ต้นไม้), See also: ตัด (ต้นไม้), Syn. chop up, hack, whack
cog[N] ซี่ล้อ, See also: ฟันเฟือง, Syn. cogwheel
crown[N] ฟันปลอม
cuspid[N] เขี้ยว, See also: ฟันเขี้ยว, Syn. canine, canine tooth
chop down[PHRV] ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก, Syn. hack down, hew down
chop off[PHRV] ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
air dentเครื่องใช้ลมกรอฟัน
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
baby toothฟันน้ำนม, Syn. milk tooth
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
cog(n) ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือย
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
cut(vt) ตัด,หั่น,ฟัน,ตัดราคา,ตัดสัมพันธ์,หยุดการแสดง,หนีเรียน
dental(adj) เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับฟัน
dentifrice(n) ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
dentine(n) เนื้อฟัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
虫歯[むしば, mushiba] (n) ฟันผุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
埋伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) ฟันคุด

German-Thai: Longdo Dictionary
Zahn(n) |der, pl. Zähne| ฟัน
Milchzahn(n) |der, pl. Milchzähne| ฟันน้ำนม
Zahnwurzel(n) |die, pl. Zahnwurzeln| รากฟัน
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
fechten(vi) |ficht, focht, gat gefochten| ฟันดาบ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top