Search result for

ฟอร์ม

(51 entries)
(0.1087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟอร์ม-, *ฟอร์ม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอร์ม[V] form, Example: เขาไปศึกษาถึงเมืองนอกเพื่อที่จะกลับไปฟอร์มทีมในการแข่งขันครั้งสำคัญ, Thai definition: จัดตั้งขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม[N] ability, Example: หากเขาสามารถโชว์ฟอร์มแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ เขาก็จะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกครั้ง, Thai definition: ความสามารถ, ความเก่งกล้าสามารถ, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม[N] manner, See also: look, Example: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง, Thai definition: ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม[N] form, See also: blank form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: เกษตรกรโดนหลอกให้เซ็นชื่อลงในฟอร์มเปล่า โดยหลอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล, Count unit: ใบ, แบบ, แผ่น, Thai definition: กระดาษสำหรับกรอกรายการ, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม[N] uniform, Syn. ยูนิฟอร์ม, เครื่องแบบ, Example: ฉันไม่ชอบสีฟอร์มของบริษัทนี้เลย แต่จะไม่ใส่ก็ไม่ได้, Count unit: ฟอร์ม, Thai definition: เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนกันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์มาลิน[N] formalin, See also: formol, Example: เขาแพ้กลิ่นฟอร์มาลินมาก เวลาได้กลิ่นจะเวียนหัวพาลจะอาเจียนด้วย, Thai definition: สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ 40 ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์มาลดีไฮด์[N] formaldehyde, Example: กลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอันตรายต่อเยื่อบุจมูกหากสูดเข้ามากๆ, Thai definition: แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟอร์มาลดีไฮด์น. แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายนํ้าได้ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น.
ฟอร์มาลินน. สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ ๔๐ ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Form Zฟอร์ม แซด [TU Subject Heading]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formaldehyde ฟอร์มาลดีไฮด์
เป็นแก๊สมักพบในรูปของสารละลาย 40 เปอร์เซ็นต์ (ฟอร์มาลีน) มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ยากำจัดกลิ่น และสารรักษาเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกว่า "ยาดองศพ" สารชนิดนี้ทำปฏิกริยากับสารหลาย ๆ อย่างในเซลล์มนุษย์ ทำให้การทำงานของเซลล์ลดลง หรือ เซลล์ตาย ส่วนหนึ่งเป็นพิษเพราะการเป็นพิษของกรดฟอร์มิค [สิ่งแวดล้อม]
Formaldehydeฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอมัลดีไฮด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,สาร,ฟอรมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีไฮด์,ฟอมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีฮัยด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอร์มาลเดไฮด์ [การแพทย์]
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]
Formamidesฟอร์มาไมด์,ฟอรมามีด [การแพทย์]
Formicaฟอร์มิกา [การแพทย์]
form factorฟอร์มแฟกเตอร์, แสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ขนาดของเมนบอร์ดจะต้องเข้ากันได้กับชนิดของเคสที่ใช้ ฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดที่เป็นมาตรฐานที่ยังนิยมใช้กันอยู่คือ เอทีเอ็กซ์ ซึ่งบริษัทอินเทลเป็นผู้เสนอมาตรฐานนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought the housekeepers got new uniforms.ก็คือว่าแม่บ้านได้ยูนิฟอร์มใหม่ซะอีก Chuck in Real Life (2008)
It wasn't a bunch of people running around in spandex.มันไม่ใช่แค่กลุ่มคนบางพวก ที่วิ่งไปมาในชุดยูนิฟอร์มต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
A costume.ชุด ฟอร์ม Superhero Movie (2008)
- Gil Lawford from the Philadelphia Inquirer.-จิล ลอว์ฟอร์ม จากฟิลาเดเฟีย อินไควเรอร์ Marley & Me (2008)
Cole Pfeiffer did not arrive for our meeting.โคล ไฟเฟอร์มันไม่มาประชุมกับเรา Safe and Sound (2008)
"Risky investment is like a pair of platform boots.""ความเสี่ยงของการลงทุน เหมือนกับแพลทฟอร์ม บู๊ท" Confessions of a Shopaholic (2009)
- Nice blow.- ฟอร์มดีนี่ Dragonball: Evolution (2009)
I just don't love the T-shirts.ผมไม่นิยมใส่ชุดฟอร์ม ผมไม่... The Girlfriend Experience (2009)
Something called Formavale Labs.พวกเราเรียกมันว่า"ฟอร์มาเวล" Duplicity (2009)
Formavale? Damned if I know. Some kind of biotech."ฟอร์มาเวล" เกี่ยวกับพวกชีวภาพ รู้แค่นั้นแหละ Duplicity (2009)
Then, two years ago, he walks into a bank in Atlanta and produces a $500,000 letter of credit and a business card from Formavale.จู่ๆ 2 ปีก่อน เขาก็เดินเข้าไปในธนาคารที่แอตแลนต้า ขอขึ้นเงิน 500,000 เหรียญ แลกกับกิจการของ "ฟอร์มาเวล" Duplicity (2009)
Now, we've been working hard, we've been working fast and yet we can't find anything about Formavale.เราทำงานกันเป็นระวิง แต่ดันไม่เจออะไร เกี่ยวกับ"ฟอร์มาเวล"เลย Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: uniform   FR: tenue [f] ; uniforme [m]
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: form ; blank form   FR: formulaire [m]
ฟอร์ม[v.] (føm) EN: form   FR: former
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai) EN: formaldehyde   FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
ฟอร์มาลิน[n.] (fømālin) EN: formalin ; formol   FR: formol [m]
ฟอร์มูลาวัน [TM] (Fømulā Wan) EN: Formula One ; Formula 1 ; F1 (abbrev.)   FR: Formule 1 [f] ; F1 [f] (abrév.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)
archiform(อาร์ค'คิวฟอร์ม) adj. เป็นรูปโค้ง
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
chloro-Pref. คลอโรฟิล,คลอโรฟอร์ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top