Search result for

พ้อ

(71 entries)
(0.4986 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ้อ-, *พ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ้อ[V] complain, See also: blame, grumble, reprove, reproach, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อ, ตัดพ้อต่อว่า, Example: คนที่ถูกขัดใจหรือไม่ได้ตามที่ตนต้องการซึ่งมักจะออกมาในรูปตัดพ้อ บ่นพึมพำ แสดงท่าไม่พอใจ, Thai definition: พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ
พ้อ[V] be identical, See also: be alike, coincide, be the same, Syn. ตรง, เหมือน, ซ้ำ, Ant. ต่าง, ตรงข้าม, Example: ข้อความในกระดาษหน้านี้พ้องกับอีกหน้าหนึ่ง, Thai definition: ตรงกัน, เหมือนกัน, ซ้ำกัน
พ้อ[N] large woven basket for paddy, See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice, Syn. กระพ้อม, Example: เครื่องมือกสิกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ให้กับชาวนาและชาวสวนได้แก่ คราด พ้อม ปุ้งกี๋ สุ่มครอบไก่ เป็นต้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก
พ้องกัน[ADJ] synonymous, Syn. คล้องจองกัน, Example: ความหมายที่พ้องกันของเจดีย์กับสถูปทำให้คนไทยเกิดใช้ปะปนกัน, Thai definition: ที่ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ที่ไม่ขัดกัน
พ้องกัน[V] reach unanimity of, Syn. คล้องจองกัน, Example: ความเห็นของเราพ้องกันเลยตกลงกันง่ายขึ้น, Thai definition: ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ไม่ขัดกัน
พ้องพาน[V] encounter, See also: meet, confront, Syn. พบปะ, พบพาน, Example: มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมรักตนแสวงหาประโยชน์เฉพาะตนแต่เมื่อมาเกี่ยวพ้องพานกับคนอื่นซึ่งอยู่รวมกันก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง
พ้องต้องกัน[V] be identical, See also: be the same, Syn. พ้องกัน, ต้องกัน, ตรงกัน, Ant. ต่างกัน, แตกต่างกัน, Example: ของอย่างนี้มันพ้องต้องกันได้ เพราะใครต่างก็ซื้อมาใช้เหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่อน. ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
พ่อคำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
พ่อคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้นว่า พ่อนั่น พ่อนี่
พ่อคำใช้นำหน้านามเพศชาย แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า เช่น พ่อเมือง
พ่อผู้ชายที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า พ่อค้า ทำครัว เรียกว่า พ่อครัว
พ่อเรียกสัตว์ตัวผู้ที่มีลูก เช่น พ่อม้า พ่อวัว.
พ้อก. พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ, ตัดพ้อ หรือ ตัดพ้อต่อว่า ก็ใช้.
พ้อดู กะพ้อ.
พ่อขุนน. กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในสมัยสุโขทัย.
พ่อครัวน. หัวหน้าครอบครัว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competพ้อ[การแพทย์]
Crossedพ้องกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That sounds fair. Everyone agreed?ที่ฟังดูยุติธรรม ทุกคนเห็นพ้องกัน? 12 Angry Men (1957)
It looked like the flag of permanent defeat.มันดูเหมือนธงของความพ่าย แพ้อย่างถาวร The Old Man and the Sea (1958)
-But that is appalling!เเต่นั่นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Don't be a malcontent, I'll watch over you.อย่าตัดพ้อเลยน่า ผมคอยดูคุณอยู่ Oh, God! (1977)
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย Oh, God! (1977)
You got some kind of an overactive imagination or something, man?นายนี่ชักจะเพ้อเจ้อไปกันใหญ่แล้วนะ Phantasm (1979)
pure idealism.ความเพ้อฝันบริสุทธิ์ Idemo dalje (1982)
You did so much blundering this time.ช่างเพ้อเจ้อจริงๆ Vampire Hunter D (1985)
So, the next time we meet, I will not fail.เมื่อข้าได้เจอมันอีกครั้ง จะได้ไม่แพ้อีก The Princess Bride (1987)
The Montoyas have never taken defeat easily.พวกเรา มอนโตย่าไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ The Princess Bride (1987)
Scientists are a bunch of romantics.นักวิทยาศาสตร์เป็นพวกช่างเพ้อฝัน Akira (1988)
- I'd like some coffee, please, Miss Patterson.อยู่ที่นั่น ซีพ้อยปาร์ค นิวยอร์ค Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad ; daddy ; papa   FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
พ้อ[v.] (phø) EN: complain ; blame ; grumble   
พ่อกะแม่[n. exp.] (phø ka maē) EN: dad and mum   
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother   FR: père et mère
พ่อขุน[n.] (phøkhun) EN: sovereign ; king   
พ่อครัว[n. exp.] (phøkhrūa) EN: master of the kitchen ; cook ; chef ; chef de cuisine   FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman   FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้าของชำ[n.] (phøkhā khøngcham) EN: grocer   FR: épicier [m]
พ่อค้าขายปลีก[n.] (phøkhā khāiplīk) EN: retailer ; small retailer   FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāisong) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
MRI(n abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincide[VI] พ้องกัน (ความคิด), See also: ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน, Syn. correspond, agree, accord, match, tally, jibe, square, concur, harmonise, harmonize, admit, resemble, Ant. differ, contradict
coincident[ADJ] พ้องกัน, See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน, Syn. coinciding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
calenture(แคล'เลนเชอะ) n. ภาวะไข้สูงและมีอาการเพ้อ
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อ
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อ
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
Konsens(n) |der, pl. Konsense| มติเอกฉันท์, การเห็นพ้อ
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top