Search result for

พูดไม่ชัด

(26 entries)
(0.2116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดไม่ชัด-, *พูดไม่ชัด*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulatory Disordersพูดไม่ชัด, การพูดไม่ชัด [การแพทย์]
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry. Maybe I wasn't being clear. This was our cart.ขอโทษนะ ฉันอาจพูดไม่ชัดเท่าไหร่ นี่มันรถของเรา The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Maybe I'm not making myself clear.บางทีชั้นอาจพูดไม่ชัดเจน The Marine (2006)
Did I not make that clear last night?ผมพูดไม่ชัดหรือไงเมื่อคืนนี้ Resistance Is Futile (2007)
Am I not making myself clear?ฟังฉันพูดไม่ชัดใช่มั้ย? What More Do I Need? (2008)
You could easily kill somebody, and then you have to carry that with you for the rest of your life, which, if I haven't made clear, is eternity.คุณอาจจะฆ่าใครบางคน แล้วก็ต้องทุกข์ทนกับเรื่องนั้น ไปตลอดชีวิต ซึ่ง ถ้าผมยังพูดไม่ชัดเจน มันคือชั่วนิรันดร์ Haunted (2009)
Maybe my last request was too mired in subtlety.บางทีฉันคงพูดไม่ชัด Batman: Under the Red Hood (2010)
Got it?ฉันยังพูดไม่ชัดหรือไง Episode #1.4 (2010)
Maybe I wasn't clear enough.ผมอาจะยังพูดไม่ชัดเจนพอ X-Men: First Class (2011)
Come on, I'm not expressing myself clearly.ฉันยังพูดไม่ชัดเจน One Day (2011)
I obviously wasn't as clear as I should have been.ผมพูดไม่ชัดเจนเท่าที่ผมควร I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
You know, maybe I haven't made my point.รู้อะไรไหม บางทีฉันอาจจะยังไม่ได้พูดไม่ชัดเจน The Birthday (2011)
Maybe I wasn't clear before.ดูเหมือนฉันจะพูดไม่ชัดนะ Knightfall (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lisp out[PHRV] พูดไม่ชัด (แบบเด็กพูด), See also: พูดอ้อแอ้, พูดใช้เสียงแบบเด็กๆ
lisp[VI] พูดไม่ชัด (เหมือนเด็ก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
gibber(กิบ'เบอะ) vi.,n. (การ) พูดไม่ชัด,พูดโง่ ๆ ,สนทนา., Syn. gibberish,babble
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up

English-Thai: Nontri Dictionary
gibber(n) การพูดพล่อยๆ,การพูดไม่ชัด,การพูดตะกุกตะกัก
gibber(vi) พูดพล่อยๆ,พูดไม่ชัด,พูดตะกุกตะกัก
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
slur(vi) เขียนติดกัน,พูดไม่ชัด,พูดทอดเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top