Search result for

พูดน้ำท่วมทุ่ง

(5 entries)
(0.2461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดน้ำท่วมทุ่ง-, *พูดน้ำท่วมทุ่ง*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windy[ADJ] พูดเยิ่นเย้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. garrulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
verbiage(เวอ'บิอิจฺ) n. คำพูดน้ำท่วมทุ่ง,ภาษาน้ำท่วมทุ่ง,การใช้คำมากเกินไป,วิธีการหรือลีลาการแสดงถ้อยคำ., Syn. prolixity

English-Thai: Nontri Dictionary
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top