Search result for

พืช

(126 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พืช-, *พืช*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พืชเศรษฐกิจCash Crop
พืชเศรษฐกิจ (n ) Industrial Crop
พืชไร่ (n ) dry crop

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พืชเศรษฐกิจ (n ) エネルギー供給できる植物

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืช[N] vegetation, See also: plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ
พืชผล[N] crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ผลอันเกิดจากพืช
พืชคาม[N] plant, See also: seed, Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Count unit: ต้น, ชนิด
พืชน้ำ[N] aquatic plant, See also: hydrophyte, Ant. พืชบก, Example: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ, Thai definition: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
พืชผัก[N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
พืชสวน[N] garden plants, Example: ในระยะหลังมานี้ คุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวด้อยลงมาก, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้
พืชไร่[N] farm plants, See also: farm products, agricultural plants, dry crops, Example: ในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อใช้ในการปลูกพืชไร่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนไหล่เขาหรือในที่ดอนคู่กับนา
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
พืชอาศัย[N] epiphyte, Syn. กาฝาก, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่อาศัยเกาะดูดน้ำและแร่ธาตุ หรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพรรณไม้อื่น ซึ่งอาจทำให้พืชนั้นเสียหายหรือตายได้
พืชพันธุ์[N] seedling, Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: อิทธิพลของภูมิอากาศแบบมรสุม เป็นที่มาของน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารหลัก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พืชน. สิ่งมีชีวิตที่โดยทั่วไปสร้างอาหารเองโดยการสังเคราะห์แสง, เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พืชพันธุ์ ก็ใช้. (ป. พีช; ส. วีช)
พืชพรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่าง ๆ, พืชพรรณ ก็ใช้.
พืชคาม(พืดชะ-) น. พันธุ์ไม้.
พืชชั้นต่ำน. พืชที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน อาจมีหนึ่งเซลล์หรือหลายเซลล์ มักจะหมายถึงสาหร่ายไบรโอไฟต์.
พืชชั้นสูงน. พืชที่มีโครงสร้างซับซ้อน มักจะหมายถึงพืชดอก.
พืชพรรณน. พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่าง ๆ.
พืชพันธุ์น. เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์กำพืด เช่น ด้วยพืชพันธุ์มันไม่น่าจะอาลัย (ขุนช้างขุนแผน).
พืชมงคล(พืดชะ-, พืด-) น. ชื่อพระราชพิธีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่เกษตรกรและความเจริญงอกงามของพืชพรรณธัญญาหาร เรียกว่า พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ที่ทำก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ เริ่มมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carnivorous plantพืชกินสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
insectivorous plantพืชกินแมลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lithophyteพืชขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ground coverพืชคลุมดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbrophileพืชชอบที่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heliophyteพืชชอบแดด, พืชทนแดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chomophyteพืชชะง่อนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strand plantพืชชายฝั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mangroveพืชชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plantพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insecticidal plantพืชกำจัดแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carnivorous plantพืชกินแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transgenic plantพืชข้ามพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tropical plantพืชเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove plantพืชชายเลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Citrusพืชตระกูลส้ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alien plantพืชต่างถิ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is not killing all the plants.มันไม่ได้ทำลายพืชทั้งหมด The Labyrinth of Gedref (2008)
The crop looked healthy then.พืชผลก็ดูเเข็งแรงดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Any ideas what caused the crops to die?คิดออกไหมว่าอะไร ที่ทำให้พืชผลตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
What could kill all the plants other than a disease?อะไรที่จะสามารถทำลายพืชทั้หมดได้ถ้าไม่ใช่โรค The Labyrinth of Gedref (2008)
It's only killing plants we can eat?มันจะทำลายเฉพาะพืชผลที่เราสามารถกินได้เท่านั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin. Is it true about the crops? They're all dead?เมอร์ลิน มันจริงหรอเรื่องพืชผลน่ะ พวกเขาทั้งจะตายหรอ The Labyrinth of Gedref (2008)
First the crops, and now this.ทีเเรกก็พืชผล คราวนี้ก็นี่อีก The Labyrinth of Gedref (2008)
Is it you who is responsible for killing our crops, turning our water into sand?เจ้านี่เองที่ทำลายพืชผลของเรา เปลี่ยนน้ำให้เป็นทราย The Labyrinth of Gedref (2008)
The crops are growing once again.พืชพันธ์เติบโตใหม่แล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Go, get me some bread crumbs. Whole grain.ไปหาเศษขนมปังกับเมล็ดพืชมาซะ ไปสิ.. Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พืชกรรม[n.] (pheūtkam) EN: horticulture   FR: horticulture [f]
พืชคลุมดิน[n. exp.] (pheūt khlum din) EN: cover crop   
พืชคาม[n.] (pheūtchākham) EN: plant ; seed   
พืชคาม[n.] (pheūtkhām) EN: plant   
พืชชั้นต่ำ[n. exp.] (pheūt chantam) EN: unicellular plant ; bryophyte   FR: bryophyte [f]
พืชชั้นสูง[n. exp.] (pheūt chansūng) EN: multicellular plant ; angiosperm   FR: angiosperme [f]
พืชดอก[n. exp.] (pheūt døk) EN: flowering plant   
พืชต้นพ่อ[n. exp.] (pheūt ton phø) FR: plante mâle [m]
พืชต้นแม่[n. exp.] (pheūt ton maē) FR: plante femelle [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aconite[N] พืชมีพิษชนิดหนึ่ง จำพวก Aconitum
alfalfa[N] พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
angiosperm[N] พืชเมล็ดอยู่ภายในผลหรือเมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม
aquatic[N] พืชหรือสัตว์น้ำ
aromatic[N] พืชหรือยาที่มีกลิ่นหอม
beet[N] พืชชนิดหนึ่งคล้ายหัวผักกาด
cactus[N] พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย, Syn. desert flora
calabash[N] พืชชนิดหนึ่งผลมีเปลือกแข็งหนาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้
camomile[N] พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Syn. chamomile
carnivore[N] พืชกินแมลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
cereal(n) ธัญญาหาร,พืชพันธุ์,ข้าว,เมล็ดข้าว
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
dwarf(n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
grain(n) เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช,น้ำหนักเป็นเกรน,นิสัย,สันดาน
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
harvest(n) การเก็บเกี่ยว,การเกี่ยวข้าว,พืชผล,ผล,ฤดูเก็บเกี่ยว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
cultivar (n ) พืชที่เพาะปลูก
groundcover (n ) พืชคลุมดิน
produceพืชผัก
pseudocereal[(sōō'dō-sîr'ē-əl)] (n) พืชที่ผลและเมล็ดสามารถนำมาผลิตแป้งได้ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทหญ้า ตัวอย่างเช่น buckwheat, quinoa

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
作物[さくもつ, sakumotsu] (n) พืชผล, ผลิตผล
初物[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู
植物[しょくぶつ, shokubutsu] (n) พืช
野生[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
das Korn(n) |das, pl. Körner| เมล็ดธัญพืช หรือ ก้อนกรวดทราย
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช
Unkraut(n) |das, pl. Unkräuter| วัชพืช เช่น Unkraut jäten = กำจัดวัชพืช
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพร
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
Mehl(n) |das, nur Sg.| แป้งที่ได้จากธัญพืช ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ทำขนม
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kultivator {m} (n ) พืชหลายๆชนิดที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยว

French-Thai: Longdo Dictionary
jus(n) |m| น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top