Search result for

พึ่ง

(73 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พึ่ง-, *พึ่ง*
Longdo Dictionary ภาษามอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[kha] (vt adj ) พึ่งพา ไม่เป็นอิสระ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึ่ง[V] depend on, Syn. อาศัย, พึ่งพาอาศัย, Example: ก่อนที่จะพึ่งใคร เราจะต้องช่วยตัวเองก่อน, Thai definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
พึ่ง[AUX] just now, See also: just, Syn. เพิ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: เขาพึ่งโทรมาบอกว่า พรุ่งนี้เขาไม่ว่างไปกับพวกเราแล้ว, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
พึ่งพา[V] depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพิง, พึ่งพาอาศัย, Example: คนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารมาก ผู้คนมักเข้าไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ, Thai definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
พึ่งพิง[V] depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพา, พึ่งพาอาศัย, Example: เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นจะพึ่งพิงได้, Thai definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
พึ่งตนเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliance, support oneself, Example: สมัยก่อนชาวนาต้องพึ่งตนเอง โดยทำนา และผลิตสิ่งของที่ครอบครัวต้องกินต้องใช้เอง, Thai definition: อาศัยตนเอง, ช่วยตนเอง
พึ่งใบบุญ[V] depend on, See also: rely on, count on, Example: ผมก็ได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อที่วัดนี้มาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: มาอาศัยขอความช่วยเหลืออยู่ใต้อำนาจหรือบารมี
พึ่งตัวเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
พึ่งพาอาศัย[V] depend on, See also: rely on, lean on, count on, Syn. พึ่งพากัน, Example: ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนั้นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ ด้วย, Thai definition: ช่วยซึ่งกันและกัน, เป็นที่พึ่งให้กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พึ่งก. อาศัย เช่น พึ่งบารมีคนอื่น, พักพิง เช่น ไปพึ่งเขาอยู่, ขอความช่วยเหลือ เช่น หนีร้อนมาพึ่งเย็น.
พึ่งว. คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยก ๆ ในขณะที่พูดนั้น เช่น เขาพึ่งไป, เพิ่ง ก็ว่า
พึ่งใช้ประกอบหลังคำ อย่า เป็น อย่าพึ่ง หมายความว่า ห้ามไม่ให้กระทำในขณะนั้น เช่น อย่าพึ่งไป อย่าพึ่งกิน, เพิ่ง เพิก หรือ เพ่อ ก็ว่า.
พึ่งจมูกคนอื่นหายใจก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หรือ เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจ ก็ว่า.
พึ่งพาก. อาศัยกัน, ช่วยเหลือกัน.
พึ่งพิงก. พักพิงอาศัย.
พึ่งลำแข้งตัวเองก. ช่วยตนเอง, อาศัยลำแข้งตัวเอง ก็ว่า.
หา ๑พึ่ง เช่น ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
อาศัยพึ่ง
อิงพึ่ง, อาศัย, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ อาศัย เป็น อิงอาศัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependentพึ่งพาอาศัยผู้อื่น,ชอบพึ่งพาผู้อื่น,ต้องพึ่งพาผู้อื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
Were just showing me the course catalog.เขาพึ่งจะให้ดูตารางเรียน New Haven Can Wait (2008)
New haven. Mom, this isn't blair's faultที่พึ่งใหม่ แม่ นี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดของแบลร์นะ There Might be Blood (2008)
I recently lost my mother.ฉันพึ่งจะเสียแม่มาไม่นาน Not Cancer (2008)
So the symptoms just came on.อาการพึ่งแสดงหรอ Adverse Events (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
How did you know you didn't want to see me again?เราพึ่งพบกัน คุณรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ต้องการ เจอฉันอีก Lucky Thirteen (2008)
We just met, we were both drunk.เราพึ่งพบ เราเมาทั้งคู่ Lucky Thirteen (2008)
Just spoke to my brother.พึ่งคุยกับน้องชายของฉันมา Lucky Thirteen (2008)
You've been taunting the team with what you've learnt, but you never came after me.คุณพึ่งสบประมาททีม กับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ แต่คุณไม่เคยทำตามฉัน Lucky Thirteen (2008)
And that's just sad.และพึ่งจะเสียใจ Lucky Thirteen (2008)
You just defended me.คุณพึ่งปกป้องฉัน Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พึ่ง[X] (pheung) EN: just   FR: juste ; à peine
พึ่ง[v.] (pheung) EN: rely on ; depend on   FR: compter sur ; dépendre de
พึ่งงาน[n. exp.] (pheung ngān) FR: ouvrière [f]
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on   FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพากัน[v. exp.] (pheungphā kan) EN: depend on   
พึ่งพาอาศัย [v. exp.] (pheungphā āsai) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on   FR: avoir recours à
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā āsai kan) EN: mutually depend on each other   

English-Thai: Longdo Dictionary
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank on[PHRV] พึ่งพา, See also: เชื่อถือใน, เชื่อใจใน, Syn. depend on
bargain on[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน, Syn. depend on
count on[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on
count upon[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on
depend on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: พึ่งพา
depend upon[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: พึ่งพา
depend[VI] ขึ้นอยู่กับ, See also: พึ่งพิง, อาศัย, พึ่งพา, Syn. to be contingent on hang upon, centeron
lean on[PHRV] พึ่งพา, See also: ขอความช่วยเหลือจาก
look to[PHRV] พึ่งพา, See also: อาศัย, พึ่ง
lean[VI] พึ่งพา, See also: พึ่งพิง, Syn. lean on, depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
depend(ดีเพนดฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึ้นอยู่กับ,อาศัย,อยู่ที่,สุดแล้วแต่,พึ่งพา,แขวนหรือห้อยอยู่,เชื่อถือ
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
defenseless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dependent(adj) เป็นผลมาแต่,ขึ้นอยู่กับ,ต้องอาศัย,ต้องพึ่งพา
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน
interdependent(adj) พึ่งพาอาศัยกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top