Search result for

พีเอ็ม

(18 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พีเอ็ม-, *พีเอ็ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีเอ็ม[N] p.m., See also: post meridiem, Syn. หลังเที่ยงวัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Pms.พีเอ็มเอส(อาการก่อนมีประจำเดือน) Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
It's Tylenol PM.มันเป็นยาไทลินอล พีเอ็ม The Safe (2012)
PM-- that's why it's got the moon and the stars on it.พีเอ็ม นี่ไงเขาถึงได้ใส่ รูปดวงจันทร์กับดวงดาวมาด้วย The Safe (2012)
What we do know is that Badillo checked out a morantz pmc340 receiving unit on his last day.ที่เรารู้ก็คือ บาดิลโล ทำเรื่องยืม เทปบันทึกเสียง พีเอ็มซี340 ออกไปด้วย King's Castle (2013)
She was working at a local hospital when it was attacked by a PMF strike team.เธอทำงานให้กับ โรงพยาบาลชุมชน และถูกโจมตี โดยทีมจู่โจมพีเอ็มเอฟ Red X (2014)
The PMF team believed the hospital was protecting a terrorist cell, so they went in hot.ทีมพีเอ็มเอฟเชื่อว่า โรงพยาบาลได้รับการปกป้อง จากกลุ่มผู้ก่อการร้าย พวกเขาก็เลยเล่นหนัก Red X (2014)
Endurance rotation is 67, 68 RPM.การหมุนของเอ็นดูแรนซ์อยู่ที่ 67หรือ68 อาร์พีเอ็ม โอเค ปรับการหมุนเทียบด้วยไนโตรทรัสเตอร์ Interstellar (2014)
Tylenol PM?เอาไทลีนอล พีเอ็มมั้ย Deadpool (2016)
OK, sinus rate: 98 beats pm.ไซนัสเรต 98 บีพีเอ็ม Life (2017)
- That is my photonic memory core, or P.M.C., as we say in the trade.โฟโตนิค เมมโมรี่คอร์ หรือเรียกทางการค้าว่า พีเอ็มซี The Time Machine (2002)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lpm(แอลพีเอ็ม) ย่อมาจาก lines per minute (บรรทัดต่อนาที) เป็นหน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์รายบรรทัด (line printer) เช่น พิมพ์ได้ 800 บรรทัดต่อนาที เป็นต้น
paged memory management uใช้ตัวย่อว่า PMMU (อ่านว่า พีเอ็มเอ็มยู) หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
pages per minuteใช้ตัวย่อว่า ppm. (อ่านว่า พีพีเอ็ม) เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มี
pmmu(พีเอ็มเอ็มยู) ย่อมาจาก paged memory management unit หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
rpmอาร์พีเอ็ม <คำอ่าน>ย่อมาจาก revolutions per minute หมายถึงจำนวนครั้งที่หมุนรอบตัวเองต่อนาที ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการหมุนของอุปกรณ์บางอย่าง เป็นต้นว่า จานบันทึก
s-100เอส-ร้อย <คำอ่าน>หมายถึง แผ่นวงจรขยายแบบหนึ่งซึ่งใช้กับโปรแกรมระบบซีพีเอ็ม (CP/M) ปัจจุบันกลายเป็นของล้าสมัยไปแล้วดู CP/M ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top