Search result for

พิสูจน์

(64 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิสูจน์-, *พิสูจน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสูจน์[V] prove, See also: verify, demonstrate, Syn. ชี้แจง, ชี้, Example: เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ, Thai definition: ชี้แจงให้รู้เหตุผล, แสดงให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ[V] prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ[V] prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์อักษร[V] proofread, See also: proof, Example: เธอพิสูจน์อักษรอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน, Thai definition: ตรวจแก้ไขคำผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิสูจน์ก. บ่ง, ชี้แจงให้รู้เหตุผล, เช่น เอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงในศาล, ทดลองให้เห็นจริง, ทดลองหาความจริง, เช่น มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นผงชูรสแท้หรือไม่.
พิสูจน์อักษรก. ตรวจและแก้ไขที่ผิดในการพิมพ์หนังสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verifyพิสูจน์ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง, ทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identifyพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
not provenพิสูจน์ไม่ได้ว่ากระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Verifyพิสูจน์ยืนยัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You still need to prove your loyalty.นายยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีก New Haven Can Wait (2008)
Do you care about me? Prove it.คุณห่วงฉันด้วยเหรอ พิสูจน์สิ There Might be Blood (2008)
One type wants to find out that they're right,ประเภทที่หนึ่งต้องการจะพิสูจน์ว่า พวกเค้าคิดถุก Not Cancer (2008)
The fact that the kid's colonoscopy was negative Doesn't prove anything.ความจริงเครื่องColonoscoppy เป็นเน็กกาตีฟไม่ได้พิสูจน์อะไร Not Cancer (2008)
Yes, the fact that it didn't prove anythingใช่.. ความจริงมันไม่ได้พิสูจน์อะไร เรื่องบางอย่างไม่ได้พิสูจน์เรื่องบางอย่าง Not Cancer (2008)
She's dead unless we can find what's cancer...เธอต้องตายไม่มีประโยชน์ที่พิสูจน์ว่าเป็นมะเร็ง Not Cancer (2008)
Treat or to prove you're right? To treat.เพื่อรักษาหรือเพื่อพิสูจน์ว่าคุณถูก รักษา Not Cancer (2008)
Just proving a point.แต่พิสูจน์จุดๆเดียว Not Cancer (2008)
Which proves he never goes anywhere else... when... he's... conscious.ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เคยไปที่ไหน เมื่อไหร่ เขา... Joy (2008)
If you want to prove you can do his jobถ้าคุณต้องการพิสูจน์ว่า\ คุณสามารถทำงานของเขา Emancipation (2008)
But you'd rather play mind games to prove you're the only one with magical powers.แต่คุณกลับเอามาเล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ คนเดียวที่มีพลังพิเศษ Emancipation (2008)
I've proved that I can work two cases at once.ผมพิสูจน์แล้ว\ ว่าทำ 2 เรื่องได้พร้อมกัน Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิสูจน์[v.] (phisūt) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show   FR: prouver ; vérifier ; démontrer
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[v. exp.] (phisūt hā sāhēt kān tāi) EN: determine the cause of death   FR: déterminer les causes de la mort
พิสูจน์ได้[adj.] (phisūt dāi) EN: provable ; can be proved   FR: prouvable
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง[adj.] (phisūt dāi wā pen jing) EN: verifiable   FR: vérifiable
พิสูจน์ไม่ได้[adj.] (phisūt mai dāi) EN: unprovable ; can't be proved   FR: improuvable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attest[VT] พิสูจน์ว่าจริง
confirm[VT] ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confute[VT] พิสูจน์ว่ากระทำผิด, Syn. disprove, defeat
convict[VT] พิสูจน์ว่ามีความผิด, Syn. find guilty, prove guilty
criminate[VT] พิสูจน์ว่าผิด
clear of[PHRV] พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
clear someone's name[IDM] พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
demonstrate[VT] พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
disprove[VT] พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด, See also: พิสูจน์ว่าผิด, Syn. refule, discredit, explode, Ant. prove
establish[VT] แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
certifiable(เซอ'ทะไฟอะเบิล) adj. ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top