Search result for

พิพิธ

(52 entries)
(0.1955 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิพิธ-, *พิพิธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิพิธภัณฑ์[N] museum, Syn. พิพิธภัณฑสถาน, Example: ทรัพย์สมบัติมากมายที่นำมาจากหลุมฝังศพยังคงเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ซึ่งเก็บสิ่งของต่างๆ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
พิพิธภัณฑสถาน[N] museum, Syn. พิพิธภัณฑ์, Example: บ่ายนี้คณะเราจะเข้าชมพิพิธภัณฑสถานที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองซีอาน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ[N] aquarium, Example: ฉันจะพาน้องไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนพรุ่งนี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ซึ่งแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ[N] National Museum, Example: ปัจจุบันศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิพิธ, พิพิธ-(พิพิดทะ-) ว. ต่าง ๆ กัน.
พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑสถาน(พิพิดทะพัน, -พันทะสะถาน) น. สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
museumพิพิธภัณฑสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museumพิพิธภัณฑ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthropological museums and collectionsภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Archaeological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์โบราณคดี [TU Subject Heading]
Art museumsพิพิธภัณฑ์ศิลป์ [TU Subject Heading]
Children's museumsพิพิธภัณฑ์เด็ก [TU Subject Heading]
Ethnological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Herbaria ; Herbariumพิพิธภัณฑ์พืช [TU Subject Heading]
Historical museumsพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Medical museumsพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The museum will buy them, as usual. Yes, they are nice.ใช่, ทางพิพิธภัณฑ์จะซื้อมัน, เหมือนเดิม ใช่, พวกมันมีค่ามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And the museum gets the Ark when we're finished?และพิพิธภัณฑ์ จะได้หีบฯ หลังจากที่เสร็จเรื่อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
They'd just put it in a museum.พวกเขาเพียงแค่ต้องการใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา Punchline (1988)
This should be in a museum.มันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That belongs in a museum.มันเป็นของพิพิธภัณฑ์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The director of the Museum of Antiquities has sent a car for you.ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ส่งรถ มาให้คุณ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There is no museum in Iskenderun.มันไม่มีพิพิธภัณฑ์ ในอิสเคนเดอรัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิพิธ[X] (phiphit) EN: diversified ; of all forms   FR: différent ; diversifié
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ[n. prop.] (Phiphitthaphan Sathān Haēngchāt) EN: National Museum   FR: Musée national [m]
พิพิธภัณฑ์[n.] (phiphitthaphan) EN: museum   FR: musée [m]
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย[TM] (Phiphitthaphan Thanākhān Thai) EN: Thai Bank Museum   
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthaphan prawattisāt) EN: history museum ; historical museum   FR: musée d'histoire [m]
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์[n. prop.] (phiphitthaphan Lūf = Lūfr) EN: The Louvre Museum   FR: musée du Louvre [m] ; Louvre [m]
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์[n. exp.] (phiphitthaphan witthayāsāt) FR: musée des sciences [m]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ[n. exp.] (phiphitthaphan sinlapa) EN: art museum   FR: musée d'art [m]
พิพิธภัณฑ์สงคราม[n. exp.] (phiphitthaphan songkhrām) EN: war museum   FR: musée de la guerre [m]
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ[n. exp.] (phiphitthaphan sat nām) EN: aquarium   FR: aquarium [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquarium[N] พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
museum[N] พิพิธภัณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
museum(มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์, Syn. gallery
oceanarium(โอเชินแน'เรียม) n. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่
waxworks(แวคซฺ'เวิร์คซฺ) n. นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง pl. waxworks

English-Thai: Nontri Dictionary
museum(n) พิพิธภัณฑ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์
美術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน

French-Thai: Longdo Dictionary
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top