Search result for

พิธีการ

(46 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธีการ-, *พิธีการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีการ[N] ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count unit: แบบ, พิธี, Thai definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีการน. การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต เช่น กรมพิธีการทูต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protocolพิธีการทูต, พิธีสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customs formalityพิธีการศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Consular formalityพิธีการกงสุล [เศรษฐศาสตร์]
Diplomatic etiquetteพิธีการทูต [TU Subject Heading]
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Arrival Ceremonyพิธีการต้อนรับ ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, there was a small ceremony with licorice ringsเป็นพิธีการเล็ก ๆ กับแหวนก้านชะเอม Pret-a-Poor-J (2008)
The celebration's over.พิธีการสิ้นสุดลงแล้ว Invictus (2009)
Jump-started the apocalypse.เริ่มต้นพิธีการวันพิพากษา On the Head of a Pin (2009)
And that they are playing out a very specific ritual.และพวกเค้ากำลังทำพิธีการอะไรบางอย่างอยู่ Bloodline (2009)
Whenever someone on Wisteria Lane buys a new car, a simple ritual is performed.เมื่อไรก็ตามที่มีคนในวิสทีเรีย เลน ซื้อรถคันใหม่ พิธีการที่จำเป็นประจำก็เริ่มต้นขึ้น Mama Spent Money When She Had None (2009)
One of the owner's friends refused to participate in the ritual.ใครคนหนึ่งในบรรดาเพื่อนของเจ้าของรถ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพิธีการนี้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Ultimately, Chad's bold strategy worked in the Visitors' favor.ด้วยการโจมตีจากแนวร่วมที่ห้าที่เพิ่มขึ้น พิธีการวันนี้จะอยู่ที่ระดับหนึ่ง V (2009)
by my royal staff, and was initiated into the solemn mysteries of the ancient order of the deep.โดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและได้รับการชักนำให้เข้าร่วม พิธีการอันลี้ลับโดยคำสั่งของความลึกล้ำอันเก่าแก่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
We shall begin... with the holy matrimony of the groom, Gu Jun Pyo, and bride, Ha Jae Kyung.พิธีจะเริ่ม ณ บัดนี้.. พิธีการระหว่างกู จูน พโย และ ฮาแจคยองกำลังเริ่มต้นขึ้น Episode #1.22 (2009)
Or forever hold your peace.หรือให้พิธีการนี้ดำเนินต่อไปอย่างสงบ Episode #1.22 (2009)
This is also highly indicative of a respectful, ceremonial treatment of the body.ซึ่งแสดงถึงพิธีการทำความเคารพต่อศพ Episode #1.5 (2009)
Oh, I'm happy personally and professionally.โอ.. ผมดีใจส่วนตัว และอย่างเป็นพิธีการ Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; formal procedure   FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; formalités [fpl]
พิธีการทางการทูต[n. exp.] (phithīkān thāng kānthūt) EN: diplomatic protocol   FR: protocole diplomatique [m]
พิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs formalities   FR: formalités douanières [fpl]
พิธีการทูต[n.] (phithīkān thūt) EN: diplomatic protocol   FR: protocole diplomatique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremony[N] พิธีการ, See also: พิธี
rite[N] พิธีการ, See also: แบบแผน, Syn. formality, procedure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
ceremonial(เซอริโม'เนียล) adj. เกี่ยวกับพิธีการ -n. ระ-บบของพิธี, See also: ceremonialism n. ceremonialist n., Syn. formal ###A. informal
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
ordinal(ออร์'ดะเนิล) adj. เกี่ยวกับประเภท,เกี่ยวกับเลขลำดับ. n. เลขลำดับ ,หนังสือพิธีการ
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ
ritual(n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clearance formality (n ) พิธีการออกของจากศุลกากร
hazingพิธีการรับน้อง ซึ่งมีพิธีการไปในทางกลั่นแกล้ง เช่น กลั่นแกล้งให้ทำกิจกรรมแปลกๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องสนุกสนาน หรืออาจเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดเลือดตกยางออกได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top