Search result for

พิธาน

(5 entries)
(0.5995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธาน-, *พิธาน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พิธาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พิธาน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธาน[N] arrangement, Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธานน. วิธาน, การจัดแจง, การทำ.
กรัณฑ-, กรัณฑ์(กะรันทะ-, กะรัน) น. ภาชนะมีฝาปิด เช่น รัตนกรัณฑ์ (สังโยคพิธาน), กรัณฑรัตน (ยวนพ่าย), กรัณฑขลังขังนํ้าทิพมุรธา ภิเษกท่าน (ราชาภิเษก ร. ๗). (ดู กรณฑ์ ๑).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top