Search result for

พิจารณา

(68 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิจารณา-, *พิจารณา*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หิ่นพิจารณา เช่น หิ่นตอง แปลว่า พิจารณาไตรตรอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิจารณา[V] consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. พินิจ, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์, Example: รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำระพิจารณาตัดสิน เช่น ชำระความ
ทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น ทบทวนนโยบาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconsiderพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost-Minimizationพิจารณาขนาดต้นทุนเพื่อทราบแน่ว่าประโยชน์ที่ได้ [การแพทย์]
Cost-Utility Analysisพิจารณาต้นทุนโดยวัดผลลัพท์เป็นคุณภาพชีวิตที่ปรับ,การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำงาน [การแพทย์]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you considered that it's not my place you really want to be walking into right now?คุณได้พิจารณาแล้ว ซึ่งมันไม่ใช่บ้านฉัน คุณต้องการที่จะเดินเข้ามาใช่ไหม? The Itch (2008)
{\pos(194,215)}I considered being a horrendous pain in the ass,ฉันพิจารณาว่ามันน่ากลัว เหมือนแผลที่ก้น Dying Changes Everything (2008)
To consider friends.....เพื่อที่พิจารณาเพื่อน Akai ito (2008)
To consider friends..... To consider the one you like....เพื่อที่พิจารณาเพื่อน เพื่อที่จะพิจารณาคนที่ชอบ Akai ito (2008)
To consider friends..... To consider the one you like.... But never able to see what is really important...เพื่อที่พิจารณาเพื่อน เพื่อที่จะพิจารณาคนที่ชอบ แต่ก็ไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้วอะไรที่สำคัญ Akai ito (2008)
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก Ambush (2008)
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Tomorrow, the committee will decide whether to suspend or expel you idiots.พรุ่งนี้, คณะกรรมการจะพิจารณา ว่าจะพักการเรียนหรือไล่พวกนายออก Baby and I (2008)
To be fair to the majority, the school decided to suspend you for a while.ทางคณะกรรมการ... . พิจารณาแล้วที่จะไล่นายออก... Baby and I (2008)
I've reviewed your request for a loan, Mr. Riker, but with no job, no credit history,เราได้พิจารณาคำขอกู้เงินของคุณแล้วนะครับ คุณไรเกอร์ แต่เมื่อคุณไม่มีง่นทำ ไม่มีประวัติสินเชื่อ Superhero Movie (2008)
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
But let's consider the situation.แต่ต้องพิจารณาตามสถานะการณื The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
พิจารณาข้อเสนอ[v. exp.] (phijāranā khøsanōe) EN: consider a proposal   FR: étudier une proposition
พิจารณาคดี[v. exp.] (phijāranā khadī) EN: institute criminal proceedings   
พิจารณาคดีใหม่[v. exp.] (phijāranā khadī mai) EN: retry   FR: juger à nouveau
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā røpkhøp) EN: look at something from every angle   FR: étudier sous tous les angles
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[v. exp.] (phijāranā yāng la-īet thīthūan) EN: examine very carefully   FR: examiner minutieusement
พิจารณาอย่างสุขุม[v. exp.] (phijāranā yāng sukhum) EN: consider carefully   
พิจารณาเห็น ว่า...[v. exp.] (phijāranā hen wā …) EN: it's considered that ...   FR: on considère que ...
พิจารณาใหม่[v. exp.] (phijāranā mai) EN: recon sider   FR: reconsidérer

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[VT] พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
adjudicate[VT] วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate[VI] วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน, Syn. judge, adjudge
allow for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
ascribe to[PHRV] พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. arbitrate to
attribute to[PHRV] พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. ascribe to
bat around[PHRV] พิจารณาอย่างถี่ถ้วน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อภิปรายอย่างละเอียด
bear in mind[IDM] พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง
believe in[PHRV] พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
consider[VT] พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด, Syn. think, reconsider, study

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง,เกี่ยวกับในด้าน
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
testify at hearingsพิจารณาคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top