Search result for

พัว

(57 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัว-, *พัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัว[V] join, See also: link, connect, Thai definition: ติดกัน
พัว[ADJ] clustered, See also: bunched, Thai definition: เป็นพวง
พัวพัน[V] involve, See also: implicate, relate, connect, Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, Example: เขาพัวพันกับคดีลอบสังหารจนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พัวว. เป็นพวง, ติดกัน.
พัวพันว. เกี่ยวเนื่องกัน, ผูกพันกัน, เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน, เช่น พัวพันกับคดีทุจริต, พันพัว ก็ว่า.
พัวว. เสียงดังเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't get involved in those protests.อย่าเข้าไปพัวพันในการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
For all you know, those that are involved are digging their own graves.ที่เธอต้องรู้, ก็แค่ว่า พวกที่มีส่วนพัวพันทั้งหมด กำลังขุดหลุมฝังศพตัวเอง Episode #1.9 (2008)
You can't honestly believe this kid's mother is involved.เราไม่เชื่อว่า คุณนายฟามเมอร์จะมีส่วนพัวพัน WarGames: The Dead Code (2008)
You dont want to get inpart with this.นายไม่อยากเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้หรอก Under & Out (2008)
The company is a corrupted organization, involved all levels of industry and government....องกรคอรัปชั่น ที่มีส่วนพัวพันในธุรกิจทุกประเภท และรัฐบาล Scylla (2008)
Starkwood was involved with everything that's happened today.สตาร์ควูดพัวพันกับทุกๆสิ่ง ที่เกิดขึ้นในวันนี้ พวกนั้นเป็นคน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Who knows, maybe you didn't want me in Cairo yesterday.ใครจะไปรู้ คุณอาจแกล้งมาพัวพัน เพื่อไม่ให้ผมไปอียิปต์ Duplicity (2009)
Thank you for meeting me so late.เขาทำผิดแบบโง่ๆ เอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับปัญหา งั้นคุณก็โกหกฉัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
But you got caught. You compromised me.แต่คุณโดนจับได้ มันพัวพันกับฉัน Look What He Dug Up This Time (2009)
You're in the wrong bar, kid.อาจจะมีส่วนพัวพันกับ My Bloody Valentine (2009)
Toby, I've got some stuff I have to deal with before I can get involved with anyone, you know?โทบี้ ฉันมีบางอย่างที่ฉันจะต้องตกลง ก่อนหน้าที่ฉันเข้าไปพัวพัน กับใครบางคน... คุณรู้มั้ย Some Kinda Love (2009)
Okay, because I've actually been helping them which I could get into a lot of trouble for telling you so you're welcome.ซึ่งผมอาจจะเข้าไปพัวพันปัญหาใหญ่ ที่จะบอกพ่อแม่ ก็เลยไม่ได้บอกพวกคุณ แม่เห็นชั้นใต้ดินบ้านแกแล้ว Down (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัว[v.] (phūa) EN: join ; link ; connect   
พัว[adj.] (phūa) EN: clustered ; bunched   
พัวพัน[v.] (phūaphan) EN: involve   
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)   FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับ[v. exp.] (phūaphan kap) EN: involve in ; be involved in   
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan kap khadī āyā) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit   
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit on[PHRV] ผูกมัดกับ, See also: พัวพันกับ
concern in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ
concern with[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ, Syn. concern in
entangle in[PHRV] พัวพัน, See also: หลงเข้าไปติด, Syn. enmesh in, entangle with
entwine[VT] พันรอบ, See also: พัวพัน, Syn. lace, twine, twist
entwine[VT] พัวพัน, See also: พันรอบ, Syn. lace, twine, twist
foul[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน
ravel[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, Syn. untwist, untangle
tangle[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, สับสน, Syn. involve, confuse, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
enmesh(เอนเมช') vt. ทำให้พัวพัน,จับ,ทำให้หลงติด., See also: enmeshment n.ดูenmesh, Syn. entangle
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: พัวพัน English: to get caught in

German-Thai: Longdo Dictionary
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: S. gehen, um etw.,
gehen, um etw.(vi) |ging, ist gegangen| เกี่ยวข้องกับ, เกี่ยวเนื่องกับ, พัวพันกับ เช่น Es geht um Geld. มันเป็นเรื่องของเงิน , See also: S. handeln, sich um etw.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top