Search result for

พักแรม

(33 entries)
(0.1115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักแรม-, *พักแรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักแรม[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง, Example: ทหารไทยได้ติดตามหน่วยลาดตะเวนทางอากาศและไปพักแรมกับหน่วยทหารอเมริกันที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเวียดกง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักแรมก. พักค้างคืน (มักไปกันเป็นหมู่คณะ) เช่น ลูกเสือไปพักแรม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are gonna be camped out here for as long as it takes... with seismometers and tiltmeters that are gonna measure and monitor... every little hiccup that the mountain makes.เรากำลังจะได้รับการตั้งค่ายพักแรมออกจากที่นี่ ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะ ... กับ seismometers และ tiltmeters ที่จะวัดและตรวจสอบ ... ทุกอาการสะอึกเล็กน้อย ภูเขาที่ทำให้ Dante's Peak (1997)
May I impose upon your generous nature and camp here tonight?ถือวิสาสะว่านายเป็นคนใจกว้าง ขอพักแรมด้วยได้มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
We're just travellers camping here, if you don't mind.เราก็แค่หยุดพักแรมที่นี่ งั้นพวกเธออย่าสนใจเลย Oneechanbara: The Movie (2008)
It's like a camp-site!สภาพเหมือนเราจะไปตั้งแค๊มพ์พักแรม The Secret of Moonacre (2008)
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
You've been camping before, haven't you?ไม่เคยไปพักแรมมาก่อนเลยหรือไง Up (2009)
He's really good at camping and how to make fire from rocks and stuff.พ่อเก่งเรืองพักแรมจริงๆ ก่อกองไฟจากหินหรือเศษไม้ได้ด้วย Up (2009)
You're taking them camping in a limo?เอาลูกไปพักแรม ด้วยรถริมูซีนนี่นะ 2012 (2009)
Three nights back, we were camped beneath the walls of Idirsholas...สามคืนก่อน เราได้ตั้งค่ายพักแรม ใต้กำแพงแห่งอิเดียโชลาส The Fires of Idirsholas (2009)
Remember when we used to go camping when you were young?จำได้มั๊ย ตอนที่เราไปพักแรมกัน ตอนลูกเด็กๆ The Haunting in Connecticut (2009)
You think he liv in a camper?คุณคิดว่าเขามาตั้งค่าย พักแรมด้วยเหรอ? This Is Why We Stay (2010)
Do you remember when Simon told us that Cole showed up at camp with a fancy guitar?คุณยังจำที่ไซมอน บอกพวกเราเรื่องที่โคลอวดกีตาร์ที่ค่ายพักแรมได้มั๊ย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: séjourner ; loger ; passer la nuit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camp out[PHRV] ตั้งค่ายพัก, See also: พักแรม, ตั้งเตนท์เพื่อพักผ่อนวันหยุด
domicile[VT] ทำให้อยู่เป็นหลักแหล่ง, See also: พักแรม, Syn. camp, house, lodge
sojorn[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, พักชั่วคราว, Syn. stay, visit, vacation, rest, stop
tarry[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว, Syn. lodge, sojourn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ
sojourn(โซ'เจิร์น) n. การอยู่ชั่วคราว,การพักแรม,การค้างคืน. vi. อยู่ชั่วคราว,ค้างคืน
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain

English-Thai: Nontri Dictionary
camp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
sojourn(n) การพักแรม,การค้างคืน
sojourn(vi) ค้างคืน,พักแรม
sojourner(n) ผู้พักค้างคืน,ผู้พักแรม
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top