Search result for

พักผ่อน

(55 entries)
(0.0547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักผ่อน-, *พักผ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักผ่อน    [V] rest, See also: relax, Syn. พัก, หยุดพัก, Example: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
พักผ่อนหย่อนใจ    [V] relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักผ่อนก. หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย.
พักผ่อนหย่อนใจก. พักผ่อนไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน.
อภิรมย์พักผ่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Relax.พักผ่อน Better Half (2008)
Resting.พักผ่อนอยู่ครับ The Great Dictator (1940)
Old army place.สถานที่ที่คือที่รู้จักกันดีของการ พักผ่อน Help! (1965)
In a narrow five-foot hole, he lives, sleeps, eats, and rests.เขาอาศัยนอนกินและพักผ่อน How I Won the War (1967)
-I want him to rest.- ฉันต้องการให้เขาพักผ่อน The Godfather (1972)
And that before people started to swim for recreation...เเละก็ก่อนที่คนจะว่ายนํ้าเพื่อพักผ่อน... Jaws (1975)
Why don't you and I take a few days off and go on a little holiday?เราน่าจะลางานแล้วไปพักผ่อนกัน Oh, God! (1977)
-A holiday?พักผ่อนเหรอ Oh, God! (1977)
Let's go away for a couple days, okay?เราไปพักผ่อนกัน 2-3 วันเถอะ Oh, God! (1977)
Just to give new mothers a little rest.ให้แม่วัวตัวใหม่พักผ่อนบ้างนิดหน่อย Oh, God! (1977)
Rest well. You're in good hands.พักผ่อนซะ หนูได้รับการดูแลอย่างดี. Suspiria (1977)
He was away for the weekend.เขาไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax   FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักผ่อนตากอากาศ[v.] (phakphǿntāk-ākāt) EN: go for a change of air   
พักผ่อนหย่อนใจ[v.] (phakphǿnyǿnjai) EN: relax   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off    [PHRV] พัก, See also: พักผ่อน, Syn. take off
lie about    [PHRV] นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร), See also: พักผ่อนอย่างสบาย, Syn. lay about, lie around
play    [VI] พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย
put one's feet up    [IDM] พัก, See also: พักผ่อน
recreate    [VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
relax    [VI] ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
rest    [VI] พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest    [VT] พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest from    [PHRV] หยุดพัก, See also: พักผ่อนอิริยาบถ
rest up    [PHRV] พักผ่อนเต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ease(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้สบาย,ทำให้หายกังวล,ผ่อนคลาย,พักผ่อน
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น
parlor(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
parlour(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
recumbent(adj) เอกเขนก,นอนราบ,ซึ่งพักผ่อน,ขี้เกียจ
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
休む[やすむ, yasumu] Thai: พักผ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top