Search result for

พะวง

(17 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พะวง-, *พะวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะวง[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. กังวล, ห่วง, พะวักพะวง, Example: ผู้หญิงที่มีครรภ์มักจะมัวพะวงว่าตนเองจะอ้วนเกินไปหรือเด็กจะอ้วนเกินไปแล้วคลอดยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พะวงก. กังวล, ห่วงใย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง Beethoven Virus (2008)
You have decided but it grieves you.ถึงท่านจะตัดสินใจไปแล้ว แต่ท่านยังคงพะวง The Other Boleyn Girl (2008)
I want to give Cao Ying a gift for her thoughtfulnessข้าอยากส่งของขวัญชิ้นนึงให้นาง\ นางจะได้พะวง Three Kingdoms (2008)
I can't be distracted with your safety.ผมไม่อาจไปห่วงพะวงกับ ความปลอดภัยของคุณได้ Let the Right One In (2010)
I can't care about that, Dean!ฉันมัวพะวงเรื่องนั้นไม่ได้หรอก ดีน! The Third Man (2010)
To glom. She gloms. She's a glommy mommy.คุณกังวลไป พะวง คุณเป็นแม่ที่ระแวงลูก Back to School (2010)
But doesn't it get exhausting thinking about what you eat, like, working out like a madman?แต่พวกนายไม่เหนื่อยหรอ ที่ต้องมาพะวงว่าจะกินอะไร -ต้องออกกำลังกายอย่างกับคนบ้านะหรอ? The Rocky Horror Glee Show (2010)
Dolph, Devlin, do you want us to watch the kids so that you guys can have a little alone time?ฉันอยากนั่งอยู่ในห้องของฉัน คอยพะวงเรื่องเธอ กับลูกๆ และทุกๆ อย่าง Just Go with It (2011)
♪ Don't you look back... ♪#อย่ามัวพะวงหลัง# Rumours (2011)
♪ Don't you look back ♪#อย่ามัวพะวงหลัง# Rumours (2011)
♪ Don't you look, don't you look, no ♪#อย่าไปพะวง อย่าไปพะวง อย่า# Rumours (2011)
♪ Back ♪ ♪ Yeah, yeah, yeah ♪#พะวงRumours (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned   FR: se soucier de ; se préoccuper de

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)

English-Thai: Nontri Dictionary
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top