Search result for

พอเพียง

(46 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอเพียง-, *พอเพียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอเพียงก. ได้เท่าที่กะไว้ เช่น ได้เท่านี้ก็พอเพียงแล้ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope the meal was sufficient.หวังว่าอาหารจะพอเพียง The Happening (2008)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
And my personal favorite, a 10-millimeter caseless Gatling submachine gun, capable of firing 50 rounds per second.และที่ฉันชอบเป็นการส่วนตัว ปืนกึ่งปืนกลแกตลิ่งไร้ปลอกขนาด 10 มม. สามารถยิงกระสุนได้วินาทีละ 50 นัด เป็นกำลังรบที่พอเพียงแน่นอน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You know, all the power in the world doesn't matter if you've lived an unsatisfied life.เพราะมันจะไม่มีความท้าทายในนั้น ลูกก็รู้ พลังทั้งหมดในโลกนี้จะไม่สำคัญ เมื่อลูกใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Your new identity, everything you need to start over.ทุกอย่างที่พอเพียงต่อการเริ่มชีวิตใหม่ของคุณ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
- Oh, God. Enough about visions,- โอ้พระเจ้า มันพอเพียงแล้ว ที่ได้เห็นอนาคต Black Swan (2009)
Should be adequate.น่าจะพอเพียงแล้ว Divided (2010)
Promise me no more.ยากจนแต่พอเพียงก็เหมือนรวยจนพอแล้ว The King's Speech (2010)
This will be enough to frame Han for the embezzlement.นี่ก็พอเพียงที่จะใส่ร้ายเจ้าฮัง ว่าฉ้อฉลแล้ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
We're self-sufficient.เราอยู่แบบพอเพียง The Penelope Papers (2011)
But a psychopath, by definition, is incapable of remorse.จิตอำมหิต ว่ากันตามความหมายแล้ว มันไม่พอเพียง กับการสำนึกผิดได้ Afterbirth (2011)
A single drop in a cup of wine suffices to soothe ragged nerves.หยดเดียว ในถ้วยของไวน์ พอเพียงเพื่อปลอบ เส้นประสาทขาดกะรุ่งกะริ่ง Blackwater (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de

English-Thai: Longdo Dictionary
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequate[ADJ] พอ, See also: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, Syn. sufficient, satisfactory, Ant. inadequate, insufficient
amply[ADV] พอเพียง
comfortable[ADJ] เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
do[VI] พอเพียง, See also: เหมาะสมกัน
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
sufficient[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, Syn. adequate, enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
condign(คันไดน์') adj. พอเพียง,เหมาะสม,สมควร, Syn. deserved,adequate,meet
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
suffice(vi) เพียงพอ,พอเพียง,พอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top