Search result for

พล

(150 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พล-, *พล*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
พลาชาย[เพ-ลา-ชาย] (n ) ช่วงเวลาบ่าย

Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
พล[คิว'เรียส] (slang ) Curious

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉากบังเพลิ (n ) Cremation Panel
ผมรักเพลงที่คุณร้อง (n vt modal verb adj adv slang abbrev name uniq ) ผมรักเพลงที่คุณขับร้อง
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พลอยลดา[พลอย-ละ-ดา] ( ) พลอยแห่งความรุ่งเรือง
แปก (slang ) พลาด
肖る(oK)[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
พุคพลาสติก (n technique ) tampon plastique

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
肖る[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล[N] forces, See also: troops, army, Syn. ทหาร, กำลังพล, กำลัง, กองพล, Example: ผู้บัญชาการรบได้วางแผนเพื่อลำเลียงพลของฝ่ายวอชิงตันในการทำสงครามที่ยอร์คทาวน์, Count unit: นาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พล[N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบค่ำ, Example: พอจวนพลบ คุณแม่ก็พาฉันออกไปเดินในทุ่งกว้าง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
พล[N] private, Syn. พลทหาร
พล[N] strength, See also: power, force, Syn. กำลัง, พลัง, แรง, พละกำลัง, Example: คนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงและพอใจที่แก้ปัญหาด้วยการใช้พละ หากได้แสดงบทผู้ร้ายในละครหรือภาพยนตร์ก็จะทำได้ดี
พล[N] physical education, Syn. พลศึกษา, วิชาพละ, วิชาพละศึกษา, Example: เด็กผู้ชายมักชอบเรียนวิชาพละมากกว่าเด็กผู้หญิง, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
พล[N] fireworks, See also: cracker, rocket, firecracker, Syn. ดอกไม้ไฟ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกไม้เพลิง, Example: แม่พาน้องไปดูพลุที่ท้องสนามหลวง, Count unit: ดอก, ลูก, กระบอก, ตับ, Thai definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน, โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ
พล[N] betel, See also: betel-vine, Piper betel, Syn. ต้นพลู, ใบพลู, Example: ข้างตัวเขามีเถาว์พลูใบเขียวเข้มเป็นมันเลื่อมซ้อนกันแน่นเป็นพุ่มทึบห่อเสา, Count unit: ต้น, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper betel Linn. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้
พล.ต.[N] major general, See also: Maj. Gen., Syn. พลตรี
พล.ท.[N] lieutenant general, See also: Lt.Gen., Syn. พลโท
พลอด[V] talk volubly, See also: talk pleasantries, Syn. พลอดพร่ำ, พร่ำพลอด, Example: เขานั่งพลอดเธออยู่ตลอดทั้งคืน, Thai definition: พูดเรื่อยอย่างอ่อนหวานน่าฟัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พล, พล-(พน, พนละ-, พะละ-) น. กำลัง, มักใช้ประกอบคำอื่น เช่น พระทศพล อันเป็นพระนามพระพุทธเจ้า หมายความว่า ทรงมีพระญาณอันเป็นกำลัง ๑๐ ประการ มี ฐานาฐานญาณ คือ ปรีชาหยั่งรู้ฐานะและสิ่งที่มิใช่ฐานะเป็นต้น
พล, พล-ทหาร เช่น กองพล ตรวจพล ยกพลขึ้นบก
พล, พล-สามัญ, ธรรมดา ๆ, พื้น ๆ, เช่น ของพล
พล, พล-ยศทหารและตำรวจสัญญาบัตร รองจากจอมพล (เดิมใช้ว่า นายพล).
พลกาย(พนละ-) น. กองทัพ.
พลการ(พะละกาน) น. การกระทำโดยใช้กำลังหรืออำนาจเป็นต้น อย่างไม่ยอมฟังเสียงใคร, อำเภอใจ, เช่น ทำโดยพลการ.
พลขันธ์(พนละ-) น. กองทัพ.
พลขับ(พนละ-) น. ทหารที่ทำหน้าที่ขับยานพาหนะ.
พลความ(พนละ-) น. ข้อความที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของเรื่อง, ตรงข้ามกับ ใจความ.
พลตระเวน(พน-) น. พลตำรวจพระนครบาลผู้ตรวจตราเหตุการณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antimonyพลวง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamics, groupพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group dynamicพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dynamicsพลศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fluid dynamicsพลศาสตร์ของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
population dynamicsพลศาสตร์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coloured stoneพลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sthen(o)-พลัง, กำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomass energyพลังงานชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pUCพลาสมิด pUC
พลาสมิด pUC มีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site เพื่อคัดเลือกเซลล์ผู้รับที่มีพลาสมิด pUC เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการ นำเซลล์ผู้รับมาเลี้ยงในอาหารที่ประกอบด้วยยาแอมพิซิลิน สาร IPTG (isopropyl-B-D-thiogalactoside เป็นสารที่ชักนำให้เกิดการสร้างเอนไซม์ B-galactosidase) และสาร X-gal (substract ของเอนไซม์ B-galactosidase) เซลล์ผู้รับดังกล่าวจะขึ้นได้ในอาหารแต่ให้โคโลนีไม่มีสี เนื่องจากเอนไซม์ B-galactosidase จะไม่ถูกสร้างออกมาทำให้สาร X-gal ไม่ถูกย่อย

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomass energyพลังงานชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticizerพลาสติไซเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasmodium gallinaceumพลาสโมเดียมแกลลินาเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พลับพลายกมี ๓ หลัง ตั้งที่ท้องสนามหลวง นอกรั้วราชวัติ ด้านทิศเหนือ ๑ หลัง ใช้สำหรับเสร็จรับพระศพลงจากราชรถ ที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ๑ หลัง ใช้สำหรับเจ้านายฝ่ายในและประทับทอดพระเนตรกระบวนและถวายบังคมพระศพ และที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีก ๑ หลัง ใช้สำหรับเสด็จส่งพระศพขึ้นราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
Geothermal energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative Energyพลังงานทดแทน
พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no mistake.ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
But I already told you Poppy and her crowd never miss Marc Jacobs' show.แต่หนูบอกแม่แล้วนี่คะว่า Poppy กับเพื่อนของเค้าหนะ ไม่มีทางพลาดงานของ Marc Jacpb หรอกค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
It's fashion week, and I'm the only constance girl with clout.นี่มันช่วงแฟชั่นวีคนะ และฉันก็คือหญิงสาวผู้มีอิทธิพลหนึ่งเดียว The Serena Also Rises (2008)
Jealousy is a powerful emotion.หึงหวงเป็นอารมณ์ที่ทรงพลัง The Ex-Files (2008)
The first day of school is draft day.- วันแรกของการไปโรงเรียนคือวันเกณฑ์พล The Ex-Files (2008)
There's not one thing that's missing?เธอคงไม่เคยพลาดหวังกับอะไรเลยล่ะสิ? The Dark Night (2008)
You crash the party and you tell me to break it off with Catherine and then you pull an 180 and you tell me to stay with her and then you just bolt.เธอบุกไปงานปาร์ตี้แล้วบอกให้ฉัน เลิกกับแคทเธอรีน ต่อมาเธอก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ บอกให้ฉันอยู่กับแคทเธอรีนต่อ The Ex-Files (2008)
Mmm. forces much more powerful than us.อืมมม อิทธพลเหรอ มีพลังมากมายเหนือกว่าเรา Never Been Marcused (2008)
Hey, clearly, there are other forces at work here in the universe, so...เห็นได้ชัดว่า มันมีความอิทธิพลมากมายในจักรวาลนี้ Never Been Marcused (2008)
Now there's a novel plot twist.และตอนนี้ นิยายก็คงจะถึงจุดพลิกผันแล้วละ Never Been Marcused (2008)
I think we overestimated our powers of restraint... or, uh, I-I-I did, at least.ผมคิดว่าเราประเมิณพลังของความยับยั้งชั่งใจเรามากเกินไป เอ่ออออ สุดท้าย ผม ผมก็ทำมัน Never Been Marcused (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล[n.] (phala) EN: force ; strength ; physical strength ; power   FR: force [f] ; force physique [f] ; puissance [f]
พล[n.] (phon) EN: force ; strength ; power   FR: force [f] ; puissance [f]
พล[n.] (phon) EN: forces ; troops ; army   FR: force armée [f]
พล.อ. (พลเรือเอก)[] (phølø.ø. (phonreūa ēk)) EN: Admiral ; Adm.   FR: amiral [m]
พลการ[adv.] (phalakān) EN: arbitrarily ; without authorization ; without right ; without asking ; by force   FR: arbitrairement ; par la force
พลความ[n.] (phonlakhwām) EN: unimportant matter ; side issue ; minutiae ; trivalities   
พลจัตวา[n. exp.] (phon-jattawā) EN: brigadier ; brigadier general ; one-star general   FR: général de brigade [m]
พลตระเวน[n.] (phontrawēn) EN: patrolman   FR: patrouilleur [m]
พลตรี[n. exp.] (phon-trī) EN: major general ; two-star general   FR: général de division [m] ; général-major [m]
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
fire fighting(n) การดับเพลิง
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
admiral[N] พลเรือเอก
Air Chief Marshal[N] พลอากาศเอก
astray[ADV] พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
aura[N] พลังหรือรัศมีที่ออกมาจากคนหรือสิ่งของ
backhanded[ADJ] พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
bereave[VT] ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
blow[VT] พลาดโอกาส (คำสแลง)
boisterous[ADJ] เอะอะ, See also: พลุกพล่าน, อึกทึก, ครืนครั่น, ตูมตาม, ปึงปัง, เอ็ดอึง, พล่าน, เอิกเกริก, แซด, อึง, Syn. noisy, rowdy, Ant. docile
bungle[N] พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
accordion(n) หีบเพล
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
admiral(n) พลเรือเอก
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพล
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพล
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colonialist (n) พลเมืองในอาณานิคม
dynamic (adj ) พลวัต
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์
miss a boat (phrase ) พลาดโอกาส
photovoltaic (n name uniq ) พลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
ruby (n ) พลอย
Senior Reserve Private (n ) พลสำรองพิเศษ
telekinesis[てれきねしす] (n) พลังโทรจิต, การใช้พลังจิตในการเลื่อนสิ่งของได้ในระยะไกล
See also: R. kinesis
tsavorite[ซาร์โวไรท์] (n ) พลอยซาร์โวไรท์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
威力[いりょく, iryoku] พลังอำนาจ
[かき, kaki] (n ) พลับ
Image:
肖る(oK)[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
肖る[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
肖る[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังความร้อน English: heating power
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังไอน้ำ English: steam power
滑る[すべる, suberu] Thai: พลาด(สอบตก) English: to fail

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพล
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติก
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
versäumen(vt) |versäumte, hat versäumt| พลาด เช่น Er hat die Ausstellung von Monets Kunstwerk versäumt. เขาพลาดงานนิทรรศการแสดงภาพของโมเนต์, See also: verpassen
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพล
chanter(vi) ร้องเพล
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
chanson(n) |m| เพลง, See also: S. le chant,-s,
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top