Search result for

พฤติกรรม

(79 entries)
(0.1458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พฤติกรรม-, *พฤติกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤติกรรม[N] behaviour, See also: conduct, action, demeanor, Syn. ความประพฤติ, Example: คนใกล้ชิดของหมอเปรม 2 คน เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย, Thai definition: การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
พฤติกรรมนิยม[N] behaviorism, Example: ในช่วงแรกๆ ที่เขาเรียนจิตวิทยา เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยม และประสบการณ์นิยม
พฤติกรรมร่วม[N] collective behaviour
พฤติกรรมบำบัด[N] behavior therapy, Example: การรักษาด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด เป็นการรักษาที่มุ่งเปลี่ยนแปลงอาการที่สำคัญ
พฤติกรรมศาสตร์[N] behavioral science, Example: ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชีวประสาท และพฤติกรรมศาสตร์ชี้ชัดว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่โอกาสของการพัฒนาสมอง เป็นไปได้เร็วกว่าช่วงอื่น, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค[N] consumer behaviour
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[N] deviant behavior, Syn. นิสัยเบี่ยงเบน, Example: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า, Thai definition: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พฤติกรรมน. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
behaviorพฤติกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
behaviourพฤติกรรม, ความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative behaviourพฤติกรรมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviour, administrativeพฤติกรรมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviour, votingพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting behaviourพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive behaviourพฤติกรรมการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
political behaviourพฤติกรรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compulsive behaviourพฤติกรรมตามแรงกดดัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
behaviourismพฤติกรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bahaviourพฤติกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Behavioural scienceพฤติกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Consumer behaviourพฤติกรรมผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Amphetamine abuseพฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Animal behaviorพฤติกรรมของสัตว์ [TU Subject Heading]
Behaviorพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Behavior therapyพฤติกรรมบำบัด [TU Subject Heading]
Behavioral sciencesพฤติกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After all, I am responsible for your behavior here.ยังไงซะฉันก็คือผู้ที่รับผิดชอบ ต่อพฤติกรรมของเธอตอนที่อยู่ที่นี่ Rebecca (1940)
Parole, three out of five.จะติดทัณฑ์บน สามจากห้าเพราะว่าพฤติกรรมดี The Blues Brothers (1980)
We've spoken about Hal's anomalous behavior.เราได้พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ผิดปกติของ แฮล 2010: The Year We Make Contact (1984)
You've told me that we can't solve Hal's behavior without more information.คุณเคยบอกว่าเราไม่สามารถ แก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของ แฮล โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถูกต้อง. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Just because our governments are acting like asses doesn't mean we have to.เพียงเพราะรัฐบาลของเรา มีพฤติกรรมเช่นลา ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Unless you can make them behave.นอกจาก เปลี่ยนพฤติกรรมมันได้ Day of the Dead (1985)
What are you talkin' about, "make them behave"? What does that mean?หมายความว่าไง เปลี่ยนพฤติกรรมมัน? Day of the Dead (1985)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
Of civilized behavior.พฤติกรรมของผู้เจริญแล้ว Day of the Dead (1985)
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ Day of the Dead (1985)
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? ' Night of the Living Dead (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พฤติกรรม[n.] (phreuttikam) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour = demeanor (Am.)   FR: comportement [m] ; conduite [f] ; moeurs [fpl]
พฤติกรรมก้าวร้าว[n. exp.] (phreuttikam kāorāo) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.)   FR: comportement agressif [m]
พฤติกรรมนิยม[n.] (phreuttikamniyom) EN: behaviorism   FR: béhaviorisme [m]
พฤติกรรมบำบัด[n.] (phreuttikambambat) EN: behavior therapy   
พฤติกรรมผู้บริโภค[n. exp.] (phreuttikam phūbøriphōk) EN: consumer behaviour   
พฤติกรรมมนุษย์[n. exp.] (phreuttikam manut) EN: human behavior   FR: comportement humain [m]
พฤติกรรมร่วม[n. exp.] (phreuttikam ruam) EN: collective behaviour   FR: comportement collectif [m]
พฤติกรรมศาสตร์[n.] (phreuttikamsāt) EN: behavioral science   FR: sciences du comportement [mpl]
พฤติกรรมอปกติ[n. exp.] (phreuttikam apakati = apokkati) EN: abnormal behaviour   FR: comportement anormal [m]
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[n. exp.] (phreuttikam bīengbēn) EN: deviant behavior   FR: comportement déviant [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[N] การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. action, deed, performance
act[N] พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลักษณะนิสัย
behavior[N] พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behaviour
behaviour[N] พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behavior
carryings-on[N] พฤติกรรมที่ไม่สมควร
ceremonial[N] พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ, Syn. appropriate
ceremony[N] พฤติกรรมที่เป็นทางการ
cheek[N] พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความทะลึ่ง, พฤติกรรมที่ทะลึ่ง, Syn. impudence, disrespect
convenance[N] พฤติกรรมที่เหมาะสม
coquetry[N] พฤติกรรมยั่วยวน, Syn. flirtatiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
dystropy(ดิสโทร'ฟี) n. การมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clickstream (n ) พฤติกรรมการคลิก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
素行[そこう, sokou] พฤติกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top