Search result for

พร้อมเพรียง

(28 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร้อมเพรียง-, *พร้อมเพรียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมเพรียง[ADV] all together, See also: completely, in unison, in harmony, Syn. ครบถ้วน, Example: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียงซึ่งคงได้ข้อสรุปว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร้อมเพรียงว. ครบถ้วน, ร่วมใจกัน, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เช่น ช่วยกันทำงานอย่างพร้อมเพรียง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I've got my "turn ons" all ready and everything.ฉันจะมีชื่อเสียงพร้อมเพรียงทุกอย่าง The House Bunny (2008)
Conformity was a problem for me.ความพร้อมเพรียงเป็นปัญหากับผม London. Of Course (2009)
Youอร่อยจริงๆๆ [พร้อมเพรียง] พร้อมเพรียง เป็นมันฝรั่งที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมา Our Family Wedding (2010)
I will sing the harmony.ฉันจะร้องให้พร้อมเพรียง Dream High (2011)
Me and my crew, we're going to have to be on our toes this year because your ships look outstanding and your men look ready.ปีนี้ผมกับลูกเรือจะตั้งใจเต็มที่ เพราะเรือของพวกท่านเป็นเรือชั้นยอด ลูกเรือทุกคนก็ดูพร้อมเพรียง Battleship (2012)
A collective request, sent up in unison.การร่วมกันร้องขอ, อย่างพร้อมเพรียงกัน. Noosphere Rising (2012)
So now our phones track each other working in unison.ดังนั้นตอนนี้โทรศัพท์ของเราติดตามแต่ละอื่น ๆ ทำงานในพร้อมเพรียงกัน. Paranoia (2013)
So far the police are unwilling to comment, but unsubstantiated eyewitness reports claims that the Starling City vigilante attacked Mrs. Queen in her office earlier tonight.ทางตำรวจไม่เต็มใจจะแสดงความคิดเห็น แต่พยานพร้อมเพรียงกันที่จะรายงาน อ้างว่าศาลเตี้ยเมืองสตาร์ลิ่งโจมตีคุณนายควีน The Odyssey (2013)
Coordinate your attacks.โจมตีให้พร้อมกัน ถ้าคุณไม่สู้อย่างพร้อมเพรียงกัน Nanda Parbat (2015)
Unsubstantiated hyperbole.อธิพร้อมเพรียง Underworld: Blood Wars (2016)
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อมเพรียงกัน[adv.] (phrømphrīeng kan) EN: without exception   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate
incoordination(อินโคออร์ดิเน' เชิน) n. การไม่ประสานกัน, ความไม่พร้อมเพรียงกัน.
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)

English-Thai: Nontri Dictionary
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top