Search result for

พร้อมกัน

(37 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร้อมกัน-, *พร้อมกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมกัน    [ADV] at the same time, See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime, Syn. พร้อม, Example: โดยทั่วไปเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมกันให้ได้ผลออกมาดีพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกันนี้    [ADV] at the same time, See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile, Syn. ในเวลาเดียวกันนี้, Example: รัฐบาลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมสิ่งของเพื่อแจกให้กับผู้ป่วยด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All together now.พร้อมกันหมดเลย Suspiria (1977)
350 million people at prayer?คน 350 ล้านคนสวดมนตร์พร้อมกัน Gandhi (1982)
And guess what we discover along the way?และคาดเดาสิ่งที่เราค้นพบไป พร้อมกัน2010: The Year We Make Contact (1984)
All together now.พร้อมกันเลยพวก ! Labyrinth (1986)
Daddy!มันจะเสียเวลามาก ถ้าเราไปพร้อมกันหมด Full House (1987)
Everybody's dyingทุกคนตายพร้อมกัน 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Attack him together!อัดมันพร้อมกันเลย! Akira (1988)
I want to keep bringing them up here, like it or not. Are you ready for it?ยังมีคนต่อไป พร้อมกันหรือยัง Punchline (1988)
I'd like to tell you that to him the term "simultaneous orgasm" means:...สำหรับเขาคำว่า "เสร็จพร้อมกัน" หมายถึง... Punchline (1988)
Anybody say thank you along the way?ทุกคนกล่าวคำขอบคุณไปพร้อมกันหรือไม่ The Russia House (1990)
Wait a couple of minutes. We'll leave together.รอแป๊ปนึงสิ เดี๋ยวกลับพร้อมกัน Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
พร้อมกันนี้[X] (phrøm kan nī) FR: ci-joint ; ci-inclus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jointly    [ADV] อย่างร่วมกัน, See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน, Syn. collectively, together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top