Search result for

พร่า

(51 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร่า-, *พร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่า[V] blur, See also: dazzle, Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน, Ant. ชัดเจน, Example: ขณะนี้ถนนใหญ่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai definition: กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน
พร่า[V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
พร่ามัว[ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด
พร่างพราย[ADJ] sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร่า(พฺร่า) ก. ทำให้เสียหาย, ทำลาย, ทำให้ย่อยยับ, เช่น พร่าชื่อเสียง พร่าทรัพย์สมบัติ พร่าประโยชน์.
พร่า(พฺร่า) ว. กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน เช่น ตาพร่า รูปพร่า เสียงพร่า.
พร้า(พฺร้า) น. มีดขนาดใหญ่, ถ้าเป็นรูปเพรียวยาวสำหรับถือกรีดกราย เรียกว่า พร้ากราย หรือ มีดกราย ทางถิ่นปักษ์ใต้เรียกว่า พร้าโอ หรือ มีดโอ, ถ้าปลายเป็นขอมีด้ามยาวสำหรับใช้เกี่ยวตัด เรียกว่า พร้าขอ หรือ มีดขอ, ถ้าปลายงุ้ม สันหนา และด้ามสั้น เรียกว่า พร้าโต้, มีดโต้ หรือ อีโต้ ก็เรียก, ถ้าเป็นรูปเพรียวยาวด้ามงอ ๆ สำหรับหวดหญ้า เรียกว่า พร้าหวด หรือ มีดหวด, ถ้าปลายแบนโตมีคม สำหรับขุดดินได้ เรียกว่า พร้าเสียม, ถ้าปลายตัดมีรูปโค้งนิด ๆ เรียกว่า พร้าถาง.
พร่า(พฺร่าง) ว. แวววาวพร่าไปหมด.
พร่างพราว(-พฺราว) ว. มีแสงประกายแวววาวระยิบระยับ เช่น แสงพร่างพราว.
พร้างัดปากไม่ออกว. นิ่ง, ไม่ค่อยพูด, พร้าคัดปากไม่ออก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
Do not take the lives you saved lightly.จงอย่าใช้ชีวิตที่เจ้ารักษาไว้อย่างสะเพร่า Shadow of Malevolence (2008)
I don't, but I also can't take the lives I lost lightly.ข้าเปล่านะ.. แต่ข้าไม่สมารถ.. ใช้ชีวิตที่ข้าสูยเสียอย่างสะเพร่า Shadow of Malevolence (2008)
"Dr; earl W; Tarr, child specialist, examined waiter collinsด๊อกเตอร์ เอิร์ล ทาร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ได้ทำการตรวจสภาพร่างกายของวอลเตอร์ คอลลิน Changeling (2008)
No, no. We don't know its physiology.ไม่, ไม่, ไม่ เราไม่รู้ระบบ สภาพร่างกายเขา The Day the Earth Stood Still (2008)
I know that I would be remiss if I didn't mention Jennifer Schecter,ฉันรุ้ว่าฉันคงสะเพร่า ถ้าฉันไม่กล่าวถึงเจนนิเฟอร์ แช็คเตอร์ Loyal and True (2008)
Emotions make you sloppy.อารมณ์จะทำให้นายสะเพร่า Chapter Three 'Building 26' (2009)
Don't go nowhere.อย่ามัวพร่ามน่า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's embarrassing.เอาภาพร่างที่คุณทำอยู่มาไหม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
It was that he... got sloppy.เป็นเรื่องที่เขาสะเพร่า London. Of Course (2009)
Not a whole lot.จำเรื่องทั้งหมดได้ไม่มาก เขาอยู่ในสภาพร่างกายขาดน้ำและขาดอาหารอย่างรุนแรง Bit by a Dead Bee (2009)
You never figured out how to think. I said I was sorry. I just need my half of the money, and I will go.ทำไมฉันต้องถูกเอาเปรียบ เพราะความสะเพร่าของแกเอง Down (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage   FR: détruire ; endommager ; abîmer
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร้า[n.] (phrā) EN: big knife ; sickle ; scythe   FR: coutelas [m] ; couperet [m]
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleary[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. blurred
dazzling[ADJ] สว่างสุกใส, See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว, Syn. brilliant, bright, shiny
hazy[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
astigmatism(n) อาการตาพร่า
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
blur(vi,vt) พร่า,มัว,เปื้อน
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
dazzle(vi) ส่งแสงจ้า,ส่งแสงพร่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top