Search result for

พร่า

(51 entries)
(0.1421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร่า-, *พร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่า    [V] blur, See also: dazzle, Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน, Ant. ชัดเจน, Example: ขณะนี้ถนนใหญ่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai definition: กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน
พร่า    [V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
พร่ามัว    [ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด
พร่างพราย    [ADJ] sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร่า(พฺร่า) ก. ทำให้เสียหาย, ทำลาย, ทำให้ย่อยยับ, เช่น พร่าชื่อเสียง พร่าทรัพย์สมบัติ พร่าประโยชน์.
พร่า(พฺร่า) ว. กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน เช่น ตาพร่า รูปพร่า เสียงพร่า.
พร้า(พฺร้า) น. มีดขนาดใหญ่, ถ้าเป็นรูปเพรียวยาวสำหรับถือกรีดกราย เรียกว่า พร้ากราย หรือ มีดกราย ทางถิ่นปักษ์ใต้เรียกว่า พร้าโอ หรือ มีดโอ, ถ้าปลายเป็นขอมีด้ามยาวสำหรับใช้เกี่ยวตัด เรียกว่า พร้าขอ หรือ มีดขอ, ถ้าปลายงุ้ม สันหนา และด้ามสั้น เรียกว่า พร้าโต้, มีดโต้ หรือ อีโต้ ก็เรียก, ถ้าเป็นรูปเพรียวยาวด้ามงอ ๆ สำหรับหวดหญ้า เรียกว่า พร้าหวด หรือ มีดหวด, ถ้าปลายแบนโตมีคม สำหรับขุดดินได้ เรียกว่า พร้าเสียม, ถ้าปลายตัดมีรูปโค้งนิด ๆ เรียกว่า พร้าถาง.
พร่า(พฺร่าง) ว. แวววาวพร่าไปหมด.
พร่างพราว(-พฺราว) ว. มีแสงประกายแวววาวระยิบระยับ เช่น แสงพร่างพราว.
พร้างัดปากไม่ออกว. นิ่ง, ไม่ค่อยพูด, พร้าคัดปากไม่ออก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว The Road Warrior (1981)
You have to realize that sometimes, your sisters are gonna need our attention.เมื่อไรที่นึกถึงคังอิน คุณก็จะนึกถึงแรคคูน ผมขอให้คุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ อย่าล้มป่วยหละ สิ่งเดียวที่ผมทำให้พวกคุณได้ ก็คือทำอาหาร Full House (1987)
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่าJames and the Giant Peach (1996)
I was so high, I didn't notice my visa had run out.ฉันสะเพร่ายิ่งนัก ฉันไม่ได้เอะใจเลยว่าวิซ่าฉันหมดอายุ Brokedown Palace (1999)
The rest of that afternoon is a blur.ช่วงบ่ายวันนั้นกลายเป็นภาพพร่ามัว The Legend of Bagger Vance (2000)
Even though I'm older now and my mind plays tricks on me, I remember it well.แม้ตอนนี้ผมจะโตขึ้นแล้ว... หลายอย่างพร่าเลือนไปแต่ผมจำมันได้ดี Malèna (2000)
I was warming up.ฉันก็แค่วอร์มอัพร่างกายอยู่ Metamorphosis (2001)
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ? X-Ray (2001)
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้ X-Ray (2001)
I'm such an airhead.ตายจริง นี่ดิฉันช่างสะเพร่าจัง X-Ray (2001)
Looks like we're both airheads today.ดูเหมือนเราจะสะเพร่ากันทั้งคู่เลยวันนี้ X-Ray (2001)
Put quite simply... it reanimates the body.ทั้งหมดเหมือนง่ายดาย มันทำให้คืนชีพร่างการ Resident Evil (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage   FR: détruire ; endommager ; abîmer
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร้า[n.] (phrā) EN: big knife ; sickle ; scythe   FR: coutelas [m] ; couperet [m]
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleary    [ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. blurred
dazzling    [ADJ] สว่างสุกใส, See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว, Syn. brilliant, bright, shiny
hazy    [ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
astigmatism(n) อาการตาพร่า
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
blur(vi,vt) พร่า,มัว,เปื้อน
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
dazzle(vi) ส่งแสงจ้า,ส่งแสงพร่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不明瞭[ふめいりょう, ] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top